Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Dedución por dobre imposición interna intersocietaria

Segundo o disposto no artigo 32 da Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre Réxime Fiscal das Cooperativas, os socios das cooperativas protexidas teñen dereito en relación cos retornos cooperativos, a unha dedución na cota do 10 por 100 dos percibidos.

No suposto de que os retornos procedan dunha cooperativa especialmente protexida e que, polo tanto, se tivesen beneficiado da bonificación prevista no artigo 34 da Lei 20/1990, esta dedución será do 5 por 100 dos devanditos retornos.

Cumprimentación do modelo 200

Na casa [00577] «Dedución por dobre imposición interna intersocietaria ao 5/10% (cooperativas)» da páxina 14 do modelo 200, consignarase a dedución que resulte de aplicar a porcentaxe do 10 por 100 (5 por 100 no caso de sociedades cooperativas especialmente protexidas) sobre o importe dos retornos computados polo contribuínte no exercicio, sempre que os devanditos retornos procedan de sociedades cooperativas que tributasen á súa vez sen bonificación nin redución ningunha polo Imposto sobre Sociedades.

A ter en conta:

A dedución determínase, para cada grupo homoxéneo de títulos, da seguinte forma:

  • Dedución por dobre imposición intersocietaria ao 5 por cento = A x 0,05
  • Dedución por dobre imposición intersocietaria ao 10 por cento = A x 0,10

Sendo «A» o importe íntegro dos retornos con dereito a dedución