Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Bonificación por rendementos derivados da venda de bens corporais producidos en Canarias

Regulación: Artigo 26 Lei 19/1994

As entidades que teñan dereito a aplicar sobre a cota íntegra a bonificación sobre os rendementos derivados da venda de bens corporais producidos en Canarias por eles mesmos, marcarán en primeiro lugar a casa [00029] «Réxime especial Canarias» da páxina 1 do modelo 200.

A continuación, deberán consignar o importe da bonificación en a casa [00563] «Bonificación rendementos por vendas bens corporais producidos en Canarias (art.º 26 Lei 19/1994)» da páxina 14 do modelo 200, tendo en conta o seguinte:

 • Porcentaxe de bonificación: 50 por cento, sen prexuízo dos límites establecidos no ordenamento comunitario que lle poidan afectar.

  Para os períodos impositivos que se inicien a partir de 7 de novembro de 2018, a disposición adicional segunda do Real Decreto-lei 15/2014, de 19 de novembro, establece que con efectos dende o 1 de xaneiro de 2015, a aplicación desta bonificación, así como a dos beneficios fiscais que teñan a consideración de axudas rexionais ao funcionamento (Libro II e artigo 94 da Lei 20/1991, Lei da Comunidade Autónoma de Canarias, 4/2014, de 26 de xuño, artigo 27 e Título V da Lei 19/1994, e disposición adicional duodécima da Lei 43/1995, de 27 de decembro), así como as axudas ao transporte de mercadorías comprendidas no ámbito do Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo e da Orde de 31 de xullo de 2009 do Conselleiro de Obras Públicas e Transportes do Goberno de Canarias, estarán suxeitas ao límite do 30 por cento do volume de negocios anual do beneficiario obtido nas Illas Canarias.

 • Entidades que poden aplicar a bonificación: Entidades domiciliadas en Canarias ou domiciliadas noutros territorios que se dediquen á produción dos bens os que afecta a bonificación no arquipélago canario, mediante sucursal ou establecemento permanente.

 • Rendementos bonificados: Rendementos derivados da venda de bens corporais producidos pola propia entidade en Canarias, propios de actividades agrícolas, gandeiras, industriais e pesqueiras, sempre que, neste último caso, a pesca de altura se desembarque nos portos canarios e se manipule ou transforme no arquipélago.

  Para os períodos impositivos iniciados a partir de 7 de novembro de 2018, para os efectos do cálculo dos rendementos derivados da venda de bens corporais producidos en Canarias, formarán parte destes:

  • Os importes das axudas derivadas do réxime específico de abastecemento, establecido en virtude do artigo 3.1.a) do Regulamento (UE) n.º 228/2013 do Parlamento Europeo e do Consello.

  • Os importes das axudas aos produtores derivadas do Programa Comunitario de Apoio ás Producións Agrarias de Canarias, establecida en virtude do artigo 3.1.b) do Regulamento (UE) n.º 228/2013 do Parlamento Europeo e do Consello.

 • Cota íntegra bonificada: A cota íntegra bonificada é a que proporcionalmente corresponde á parte da base impoñible que derive da renda bonificada.

  No caso de que de existan axustes extracontables ou compensación de bases impoñibles negativas, estes influirán no importe da bonificación.

 • Esta bonificación aplicarase sempre que non estea excluída da súa aplicación por incompatibilidade coa percepción dalgunhas axudas do Estado ou condicionada ao disposto nas directrices comunitarias correspondentes, ou teña impedido o seu desfrute ata o reembolso das axudas de Estado percibidas e declaradas ilegais e incompatibles co mercado común (consulte a disposición adicional duodécima da Lei 19/1994, do 6 de xullo, as disposicións adicionais terceira a sexta do Real Decreto-lei 12/2006, de 29 de decembro e as disposicións adicionais primeira e segunda do Real Decreto-lei 15/2014, do 19 de decembro).

 • Esta bonificación non se aplicará aos rendementos derivados da venda de bens corporais producidos en Canarias, propios de actividades de construción naval, fibras sintéticas, industria do automóbil, siderurxia e industria do carbón.

A ter en conta:

Esta dedución é compatible coa reserva para investimentos en Canarias (artigo 27 da Lei 19/1994).A cota correspondente aos rendementos que dan dereito á bonificación será a que corresponda á parte de cota íntegra determinada a partir da parte de base impoñible procedente daqueles, de maneira que se se tivese dotado a reserva para investimentos en Canarias, entenderase por cota correspondente a que se determine considerando a parte de base impoñible unha vez minorada na proporción do importe da redución debida á dotación á reserva para investimentos en Canarias proveniente dos referidos rendementos.