Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cadro resumo das modalidades de dedución por investimentos en Canarias

Modalidades de deduciónPorcentaxes de
dedución
Límites
Gastos de investigación e desenvolvemento (art. 35.1 LIS) 45/75, 6/28 por 100
37 por 100 (adicional)
60/90 por 100
70/100 por 100
(A Palma, La Gomera e
O Ferro a partir de 7/11/2018)
Gastos de innovación tecnolóxica (art. 35.2 LIS) 45 por 100
Producións cinematográficas españolas (art. 36.1 LIS) (1) 54/45 por 100
Produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais (art. 36.3 LIS) (2) 40 por 100
Creación de emprego para traballadores con discapacidade (art.º 38 LIS) 9.000/12.000 euros
(persoa/ano de incremento)
11.700/15.600 euros
(a partir de 7/11/2018)
Investimentos en activos fixos 25 por 100

50/70 por 100
60/80 por 100
(A Palma, La Gomera e
O Ferro a partir de 7/11/2018)

Producións cinematográficas estranxeiras (art. 36.2 LIS) (3)

54/45 por 100
54 por 100

18 millóns de euros
Investimentos en territorios de África Occidental e gastos de propaganda e publicidade (art.º 27 bis Lei 19/1994) 15/10 por 100 25/50 por 100

Notas á táboa:

(1) A disposición adicional décimo cuarta da Lei 19/1994 establece, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021, un límite específico para esta dedución, indicando que o seu importe non poderá ser superior a 18 millóns de euros, cando se trate de producións realizadas en Canarias.(Volver)

(2) A disposición adicional décimo cuarta da Lei 19/1994, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021, establece un límite específico para esta dedución, indicando que o seu importe non poderá ser superior a 900.000 euros, cando se trate de gastos realizados en Canarias.(Volver)

(3) A disposición adicional décimo cuarta da Lei 19/1994, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021, establece un límite específico para esta dedución, indicando que o seu importe non poderá ser superior a 18 millóns de euros, cando se trate de gastos realizados en Canarias.Así mesmo, esta disposición establece respecto ao importe mínimo de gasto que fixa a letra a) do artigo 36.2 do LIS, que os gastos realizados en Canarias de animación dunha produción estranxeira deberán ser superiores a 200.000 euros.En relación coa execución de servizos de efectos visuais, será de aplicación o disposto na letra b) do artigo 36.2 do LIS. (Volver)