Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Deducións investimento en Canarias con límites incrementados (páxinas 16 bis e 17 do modelo 200)

As entidades que teñan dereito a aplicarse as deducións por investimentos realizados en Canarias nos termos recollidos nos apartados anteriores, consignarán o seu importe na casa [00590] «Deducións Investimento Canarias» da páxina 14 do modelo 200.O importe consignado nesta casa será que resulte da cumprimentación do cadro de desagregación das páxinas 16 bis e 17 do modelo 200 que se explica a continuación.

Neste cadro deberase consignar os importes relativos ás deducións en activos fixos xerada nos períodos impositivos 2010 a 2021, e ás deducións recollidas no Capítulo IV do Título VI da LIS en tanto sexan equivalentes co artigo 26 da Lei 61/1978 xeradas nos períodos impositivos 2001 a 2021, da forma en que se detalla a continuación:

 • A columna «Límite conxunto» expresa a porcentaxe conxunta que ha de operar sobre a cota íntegra minorada nas deducións por dobre imposición e as bonificacións (casa [00582] «Cota íntegra axustada positiva» da páxina 14 do modelo 200), para determinar a contía máxima aplicable no período impositivo obxecto de declaración.

  A ter en conta:

  As deducións por investimentos en activos fixos que procedan de períodos impositivos anteriores que estean pendentes de aplicación como do período impositivo obxecto de declaración, aplicarán un límite individual do 50 por cento, e un límite conxunto do 70 por cento.

  Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 7 de novembro de 2018, nas illas de La Palma, La Gomera e El Hierro, o límite individual do 50 por cento elévase ao 60 por cento, e o límite conxunto do 70 por cento ao 80 por cento.

  En canto ás deducións recollidas no Capítulo IV do Título VI do LIS en tanto sexan equivalentes co artigo 26 da Lei 61/1978, aplicarán o límite conxunto do 60 por cento sobre a cota líquida do período impositivo, que elevarase ao 90 por cento cando o importe da dedución por actividades de investigación e desenvolvemento, que corresponda a gastos e investimentos efectuados no propio período impositivo, exceda do 10 por cento da devandita cota líquida.

  Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 7 de novembro de 2018, nas illas de La Palma, a Gomera e El Hierro, o límite conxunto do 60/90 por cento, elevarase ao 70/100 por cento, respectivamente.

 • A columna «Límite ano» sinala o último ano no que se poderá aplicar a dedución, que será o primeiro dos sinalados cando o exercicio social coincida co ano natural, sempre que o exercicio teña unha duración de doce meses.

 • Na columna «Dedución pendente/xerada» consignarase nas casas correspondentes, os importes das deducións por activos fixos e por investimentos recollidos no Capítulo IV do Título VI do LIS en tanto sexan equivalentes co artigo 26 da Lei 61/1978, tanto de períodos impositivos anteriores coma do período impositivo actual, e que están pendentes de aplicación ao inicio do período impositivo que é obxecto de declaración.

  As filas «Activos fixos (Lei 20/1991) 2021(*)», «Investimentos en Canarias (Lei 20/1991) 2021(*)» e «Investimentos en La Palma, La Gomera e O Ferro (Lei 20/1991) 2021(*)», só deben cumprirse se se trata de deducións pendentes de aplicar correspondentes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

 • Na columna «Aplicado nesta liquidación» recollerase a parte (ou a totalidade no seu caso) dos importes consignados na anterior columna «Dedución xerada» relativos ás deducións por investimentos realizados en Canarias, que se aplican na liquidación correspondente ao período obxecto de liquidación.

  Na casa [00590] recollerase o total dos importes consignados na columna «Aplicado nesta liquidación» que deberá trasladarse á casa [00590] «Deducciones en Canarias» da páxina 14 do modelo 200 referente á liquidación do Imposto.

 • Na columna «Pendente de aplicación en períodos futuros» consignarase a diferenza positiva entre o importe das deducións pendentes ao inicio do período impositivo ou xeradas no devandito período da columna «Dedución pendente/xerada», e o importe das deducións aplicadas na liquidación do período impositivo obxecto de declaración da columna «Aplicado nesta liquidación». O devandito importe quedase pendente de aplicar en períodos impositivos futuros, salvo que o período impositivo obxecto de declaración sexa o último no que a dedución correspondente se poida aplicar, en cuxo caso se perdería o saldo pendente de dedución.

  A ter en conta:

  As cantidades non deducidas poderanse aplicar, respectando os límites que lles resulten de aplicación, nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan nos 15 anos inmediatos e sucesivos.

  Non obstante, as cantidades correspondentes á dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica prevista no artigo 35 do LIS, poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan nos 18 anos inmediatos e sucesivos.

 • Na casa [02287] «2021:Dedución por investigación e desenvolvemento en Canarias xerada no período impositivo», deberase consignar o importe da dedución pola realización de actividades de investigación e desenvolvemento xerada no ano 2021.

 • Na casa [02288] «2021:Dedución por innovación tecnolóxica en Canarias xerada no período impositivo», deberase consignar o importe da dedución pola realización de actividades de innovación tecnolóxica xerada no ano 2021.

 • Na casa [03356] «2021:Dedución por producións cinematográficas españolas en Canarias xerada no período impositivo», deberase consignar o importe da dedución por investimentos en producións cinematográficas españolas xerada no ano 2021.

 • Na casa [00357] «2021:Dedución por espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais en Canarias xerada no período impositivo», deberase consignar o importe da dedución por investimentos en espectáculos en vivo de artes escénicos e musicais xerada no ano 2021.