Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Ámbito de aplicación

A dedución por adquisición de activos fixos novos continúa aplicándose en Canarias segundo a normativa vixente para esta en 1996, é dicir, conforme á disposición adicional duodécima da Lei 43/1995, do 27 de decembro, do Imposto sobre Sociedades e ás especialidades introducidas polo artigo 94 da Lei 20/1991 e as súas normas de desenvolvemento.

A razón pola que esta dedución continúa aplicándose aos investimentos realizados en Canarias pola adquisición de activos fixos novos é que a disposición transitoria cuarta da Lei 19/1994 establece que, no suposto de supresión do Réxime Xeral de Dedución por Investimentos regulado pola Lei 61/1978, do 27 de decembro, do Imposto sobre Sociedades, a súa aplicación futura nas Illas Canarias, mentres non se estableza un sistema substitutorio equivalente, continuará realizándose conforme á normativa vixente no momento da supresión.

A Lei 61/1978, do 27 de decembro, foi derrogada pola Lei 43/1995, do 27 de decembro, que no seu disposición adicional duodécima regulaba a dedución por adquisición de activos fixos novos.Polo tanto, aínda que esta dedución foi suprimida a partir do exercicio 1997 do réxime xeral do Imposto sobre Sociedades, de acordo coa disposición transitoria cuarta da Lei 19/1994, a devandita dedución continúa aplicándose en Canarias conforme á normativa vixente para esta en 1996.