Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Requisitos

  • Para poder practicar esta dedución será necesario que se realicen investimentos en Canarias en elementos novos do inmobilizado material, excluídos os terreos, afectos ao desenvolvemento da explotación económica da entidade.A base da dedución será o prezo de adquisición ou custo de produción.

  • Será requisito para o desfrute da dedución por investimentos que os elementos permanezan en funcionamento na empresa do mesmo suxeito pasivo durante 5 anos, agás que a súa vida útil conforme ao método de amortización, dos admitidos na Lei, que se aplique, fose inferior.

  • Unha mesmo investimento non poderá dar lugar á aplicación da dedución en máis dunha entidade.

  • Poderanse acoller a esta dedución os investimentos realizados en réxime de arrendamento financeiro, a excepción dos edificios.