Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Dedución por adquisición de activos fixos usados

1.Ámbito de aplicación

O artigo 94.3 da Lei 20/1991 establece que, ademais dos elementos que dan dereito á dedución no réxime xeral, as investimentos poderán efectuarse igualmente en elementos de activo fixo usados, que non tivesen gozado anteriormente da dedución por investimentos no resto do territorio nacional, cando supoñan unha evidente mellora tecnolóxica para a empresa, na forma e cos requisitos que se determinen regulamentariamente.

2.Requisitos

 1. Para os efectos previstos no artigo 94.3 da Lei 20/1991, o artigo 2 do Real Decreto 241/1992, do 13 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal de Canarias no relativo aos incentivos fiscais ao investimento, establece que darán dereito á dedución por investimentos, os activos fixos usados que pertenzan a algunha das seguintes categorías:

  • Maquinaria, instalacións e ferramenta.

  • Equipos para procesos de información.

  • Elementos de transporte interior e exterior, excluídos os vehículos susceptibles de uso propio por persoas vinculadas directa ou indirectamente á empresa.

 2. A adquisición do elemento activo fixo usado ha de supoñer unha evidente mellora tecnolóxica para a empresa, debendo acreditarse esta circunstancia, en caso de comprobación ou investigación da situación tributaria do contribuínte, mediante a xustificación de que o elemento obxecto da dedución vai producir ou produciu algún dos seguintes efectos:

  • Diminución do custo de produción unitario do ben ou servizo.
  • Mellora da calidade do ben ou servizo.
 3. O contribuínte deberá conservar a disposición da Administración tributaria certificación expedida polo transmitente na que se faga constar que o elemento obxecto da transmisión non gozou anteriormente da dedución por investimentos nin do réxime do Fondo de Previsión para Investimentos.

3.Importe e límites aplicables

Á dedución por investimento en elementos de activo fixo usados en Canarias aplicaráselle a mesma contía e os mesmos límites previstos no artigo 94 da Lei 20/1991 para os casos de dedución por investimento en activos fixos novos.