Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Aspectos xerais dos límites incrementados.Exemplos

Os límites incrementados do artigo 94.1.b) da Lei 20/1991 aplicaranse sobre a cota íntegra minorada nas deducións para evitar a dobre imposición internacional e as bonificacións (casa [00582] «Cota íntegra axustada positiva» da páxina 14 do modelo 200).

En relación con estes límites incrementados, debe terse en conta o disposto no artigo 39 da LIS que establece que o importe das deducións aplicadas no período impositivo, non poderán exceder conxuntamente do 25 por cento da cota íntegra minorada nas deducións para evitar a dobre imposición internacional e as bonificacións.Non obstante, o límite elevarase ao 50 por cento cando o importe da dedución prevista no artigo 35 do LIS, que corresponda a gastos e investimentos efectuados no propio período impositivo, exceda do 10 por cento da cota íntegra, minorada nas deducións para evitar a dobre imposición internacional e as bonificacións.

Polo tanto:

 1. Se aplicamos ao límite xeral do 25 por cento o previsto no artigo 94.1.b) da Lei 20/1991, segundo o cal os límites serán sempre superiores nun 80 por cento ao que para cada modificación da dedución por investimentos se fixe no réxime xeral cun diferencial mínimo de 35 puntos porcentuais, o límite do 25 por cento incrementarase ao 60 por cento, xa que de acordo cos seguintes cálculos é o maior de:

  • 25 % x 1,8 = 45%
  • 25 % + 35 % = 60%

  Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 7 de novembro de 2018, para as illas de A Palma, La Gomera e El Hierro, se aplicamos ao límite xeral do 25 por cento o previsto no artigo 94.1.b) Lei 20/1991 que establece que o tope mínimo do 80 por cento se incrementará ao 100 por cento e o diferencial mínimo pasará a 45 puntos porcentuais, sempre que a normativa comunitaria de axudas de estado así o permita e se trate de investimentos contemplados na Lei 2/2016, de 27 de setembro e demais leis de medidas para a ordenación da actividade económica destas illas, o límite do 25 por cento incrementarase ao 70 por cento, xa que de acordo cos seguintes cálculos é o maior de:

  • 25 % x 2 = 50%
  • 25 % + 45 % = 70%
 2. Se aplicamos ao límite de 50 por cento o previsto no artigo 94.1.b) da Lei 20/1991, este límite incrementarase ao 90 por cento, xa que de acordo cos seguintes cálculos é o maior de:

  • 50 % x 1,8 = 90%
  • 50 % + 35 % = 85%

  Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 7 de novembro de 2018, para as illas de A Palma, La Gomera e El Hierro, se aplicamos ao límite xeral do 50 por cento o previsto no artigo 94.1.b) da Lei 20/1991 que establece que o tope mínimo do 80 por cento se incrementará ao 100 por cento e o diferencial mínimo pasará a 45 puntos porcentuais, cando a normativa comunitaria de axudas de estado así o permita e se trate de investimentos contemplados na Lei 2/2016, de 27 de setembro e demais leis de medidas para a ordenación da actividade económica destas illas, o límite do 50 por cento incrementarase ao 100 por cento, xa que de acordo cos seguintes cálculos é o maior de:

  • 50 % x 2 = 100%
  • 50 % + 45 % = 95%
 3. En relación coa mellora dos límites previstos no artigo 94.1.b) da Lei 20/1991 para as illas de La Palma, La Gomera e El Hierro, tras a modificación efectuada para os períodos impositivos iniciados a partir de 7 de novembro de 2018 pola Lei 8/2018, do 5 de novembro, para poder aplicar as porcentaxes incrementadas do límite máximo sobre a cota íntegra axustada positiva nas devanditas illas menores, requírese que o contribuínte teña o seu domicilio fiscal ou un establecemento permanente en tales illas, e que o investimento se sitúe e utilice nestas.

  En canto á aplicación dos límites, naqueles casos nos que o contribuínte xere deducións nas mencionadas illas menores e no resto do arquipélago canario, deberá atender simultáneamente aos seguintes criterios:

  1. As deducións xeradas nas tres illas sinaladas deberán respectar o seu propio límite mellorado.Igualmente, as deducións xeradas no resto do territorio canario tamén deberán respectar o seu propio límite mellorado.

  2. En caso de que existan tanto deducións nas tres illas mencionadas como no resto do territorio canario, o límite máximo para ambos os dous tipos de deducións será o superior, é dicir, o límite mellorado das tres illas.

  3. No suposto de que concorran deducións nas tres illas mencionadas e no resto do territorio canario, estas últimas non poderán beneficiarse do límite incrementado das tres illas.

Supostos prácticos

A continuación, recóllese unha serie de exemplos nos que se pode ver dunha forma máis gráfica como se aplican os límites incrementados nos casos en que o contribuínte xere deducións por investimentos nas illas de La Palma, La Gomera e o Ferro, así como no resto do arquipélago canario.

Exemplo 1

A sociedade «A» con domicilio fiscal en Canarias, realizou no exercicio 2021 investimentos en distintas illas do arquipélago canario, polas que xerou as seguintes deducións:

Deducións xeradas en 2021:

 • Dedución por investimentos en Tenerife:5.000 euros
 • Dedución por investimentos en La Palma:9.000 euros

Nota:Supoñemos que non se realizaron gastos de I+D+i na xeración destas deducións.

Esta sociedade ten unha cota íntegra axustada (casa [00582] da páxina 14 do modelo 200) de 10.000 euros

 • Límite incrementado en Tenerife (60%):10.000 x 0.6 =6.000 euros
 • Límite incrementado mellorado en La Palma (70%):10.000 x 0.7 =7.000 euros
 • Límite máximo a aplicar sobre a CI:Límite incrementado mellorado:10.000 x 0.7 =7.000 euros

Deducións a aplicar en 2021:

 • Dedución por investimentos en La Palma:7.000 euros
 • Dedución por investimentos en Tenerife:0 euros

Aínda que o contribuínte pode elixir como aplicar esta dedución por investimentos en Canarias, realizando numerosas combinacións e respectando sempre os límites incrementados establecidos, neste caso, a opción máis vantaxosa para a sociedade «A» é aplicar en primeiro lugar a dedución por investimentos realizada en La Palma, respectando o límite máximo do 70% a aplicar sobre a cota íntegra.Desta forma, a sociedade «A» deducirase en 2021, 7.000 euros dos 9.000 euros investidos en La Palma, non podendo deducirse nada do investido en Tenerife.

Deducións a aplicar en exercicios futuros:

 • Dedución por investimentos en Tenerife:5.000 euros
 • Dedución por investimentos en La Palma:2.000 euros

Exemplo 2

A sociedade «B» con domicilio fiscal en Canarias, realizou no exercicio 2021 investimentos en distintas illas do arquipélago canario, polas que xerou as seguintes deducións:

Deducións xeradas en 2021:

 • Dedución por investimentos en Tenerife:5.000 euros
 • Dedución por investimentos en La Palma:6.000 euros

Nota:Supoñemos que non se realizaron gastos de I+D+i na xeración destas deducións.

Esta sociedade ten unha cota íntegra axustada (casa [00582] da páxina 14 do modelo 200) de 10.000 euros

 • Límite incrementado en Tenerife (60%):10.000 x 0.6 =6.000 euros
 • Límite incrementado mellorado en La Palma (70%):10.000 x 0.7 =7.000 euros
 • Límite máximo a aplicar sobre a CI:Límite incrementado mellorado:10.000 x 0.7 =7.000 euros

Deducións a aplicar en 2021:

 • Dedución por investimentos en La Palma:6.000 euros
 • Dedución por investimentos en Tenerife:1.000 euros

Aínda que o contribuínte pode elixir como aplicar esta dedución por investimentos en Canarias, realizando numerosas combinacións e respectando sempre os límites incrementados establecidos, neste caso, a opción máis vantaxosa para a sociedade «B» é aplicar en primeiro lugar a dedución por investimentos realizada en La Palma, podendo deducirse a cantidade total invertida de 6.000 euros.Ademais, como o límite máximo de dedución por investimentos é de 7.000 euros, a sociedade «B» pode deducirse tamén a cantidade de 1.000 euros correspondente ao investimento realizado en Tenerife.

Deducións a aplicar en exercicios futuros:

 • Dedución por investimentos en La Palma:0 euros
 • Dedución por investimentos en Tenerife:4.000 euros

Exemplo 3

A sociedade «C» con domicilio fiscal en Canarias, realizou no exercicio 2021 investimentos en distintas illas do arquipélago canario, polas que xerou as seguintes deducións:

Deducións xeradas en 2021:

 • Dedución por investimentos en Tenerife:9.000 euros
 • Dedución por investimentos en La Palma:500 euros

Nota:Supoñemos que non se realizaron gastos de I+D+i na xeración destas deducións.

Esta sociedade ten unha cota íntegra axustada (casa [00582] da páxina 14 do modelo 200) de 10.000 euros

 • Límite incrementado en Tenerife (60%):10.000 x 0.6 =6.000 euros
 • Límite incrementado mellorado en La Palma (70%):10.000 x 0.7 =7.000 euros
 • Límite máximo a aplicar sobre a CI:Límite incrementado mellorado:10.000 x 0.7 =7.000 euros

Deducións a aplicar en 2021:

 • Dedución por investimentos en La Palma:500 euros
 • Dedución por investimentos en Tenerife:6.000 euros

Aínda que o contribuínte pode elixir como aplicar esta dedución por investimentos en Canarias, realizando numerosas combinacións e respectando sempre os límites incrementados establecidos, neste caso, a opción máis vantaxosa para a sociedade «C» é aplicar en primeiro lugar a dedución por investimentos realizada en La Palma, podendo deducirse a cantidade total invertida de 500 euros.Ademais, a sociedade «C» pode aplicar a dedución por investimento en Tenerife, tendo en conta que, aínda que o límite máximo a aplicar sobre ambas as dúas deducións é o límite incrementado mellorado do 70% sobre a cota íntegra (7.000), as deducións que se realizan no resto do arquipélago canario (neste caso, en Tenerife) non poden beneficiarse do límite incrementado mellorado das tres illas menores (neste caso, La Palma), polo que aplicarán o límite incrementado sen mellorar do 60%.Desta forma, aínda que o límite máximo a aplicar sexa de 7.000 euros, a sociedade «C» non pode deducirse polos investimentos realizados en Tenerife a cantidade de 6.500 euros, xa que supera o seu límite incrementado do 60% sobre a cota íntegra (6.000).

Deducións a aplicar en exercicios futuros:

 • Dedución por investimentos en La Palma:0 euros
 • Dedución por investimentos en Tenerife:3.000 euros

Exemplo 4

A sociedade «D» con domicilio fiscal en Canarias, realizou no exercicio 2021 gastos de I+D en distintas illas do arquipélago canario, polas que xerou as seguintes deducións por actividades de investigación e desenvolvemento do artigo 35 do LIS:

Deducións xeradas en 2021:

 • Dedución por actividades I+D en Tenerife:500 euros
 • Dedución por actividades I+D en La Palma:400 euros

Nota:Supoñemos que a sociedade «D» non xerou no exercicio dereito a aplicarse ningunha outra dedución.

Esta sociedade ten unha cota íntegra axustada (casa [00582] da páxina 14 do modelo 200) de 10.000 euros

 • Cálculo dos límites a aplicar:10% 10.000 =1.000 euros
 • Importe total das deducións en ambas as dúas illas:500 euros +400 euros =900 euros
 • 900 euros < 1.000 euros
 • Límite incrementado a aplicar en Tenerife:60%
 • Límite incrementado a aplicar en La Palma:70%

Neste caso, para determinar os límites a aplicar en cada unha das illas tívose en canta a totalidade dos gastos realizados en I+D en Canarias (sen distinguir a parte correspondente ás tres illas menores da do resto do arquipélago canario).Desta forma, o límite a aplicar en Tenerife será do 60 % que se eleva ao 70 % en La Palma, xa que o importe da dedución por actividades de investigación e desenvolvemento (900 euros), que corresponde a gastos e investimentos efectuados no propio período impositivo, non excede do 10 % da cota íntegra axustada (1.000 euros).

Deducións a aplicar en 2021:

 • Límite incrementado en Tenerife (60%):10.000 x 0,6 =6.000 euros
 • Límite incrementado mellorado en La Palma (70%):10.000 x 0,7 =7.000 euros
 • Límite máximo a aplicar sobre a CI:Límite incrementado mellorado:10.000 x 0,7 =7.000 euros
 • Dedución por actividades de I+D en Tenerife:500 euros
 • Dedución por actividades de I+D en La Palma:400 euros

Aínda que o contribuínte pode como aplicar esta dedución por investimentos en Canarias, realizando numerosas combinacións e respectando sempre os límites incrementados establecidos, a opción aquí recollida é a máis vantaxosa para aplicar o máximo de dedución.

Deducións a aplicar en exercicios futuros:

Non quedan deducións pendentes de aplicar en exercicios futuros.

Exemplo 5

A sociedade «E» con domicilio fiscal en Canarias, realizou no exercicio 2021 gastos de I+D en distintas illas do arquipélago canario, polas que xerou as seguintes deducións por actividades de investigación e desenvolvemento do artigo 35 do LIS:

Deducións xeradas en 2021:

 • Dedución por actividades de I+D en Tenerife:9.500 euros
 • Dedución por actividades de I+D en La Palma:12.000 euros

Nota:Supoñemos que a sociedade «E» non xerou no exercicio dereito a aplicarse ningunha outra dedución.

Esta sociedade ten unha cota íntegra axustada (casa [00582] da páxina 14 do modelo 200) de 10.000 euros

 • Cálculo dos límites a aplicar =10% 10.000 =1.000 euros
 • Importe total das deducións en ambas as dúas illas:9.500 euros +12.000 euros =21.500 euros
 • 21.500 euros > 1.000 euros
 • Límite máximo a aplicar en Tenerife:90%
 • Límite incrementado a aplicar en La Palma:100%

Neste caso, para determinar os límites a aplicar en cada unha das illas tívose en conta a totalidade dos gastos realizados en I+D en Canarias (sen distinguir a parte correspondente ás tres illas menores da do resto do arquipélago canario).Desta forma, o límite a aplicar en Tenerife será do 90 % que se eleva ao 100 % en La Palma, xa que o importe da dedución por actividades de investigación e desenvolvemento (21.500 euros), que corresponde a gastos e investimentos efectuados no propio período impositivo, excede do 10 % da cota íntegra axustada (1.000 euros).

Deducións a aplicar en 2021:

 • Límite incrementado en Tenerife (90%):10.000 x 0,9 =9.000 euros
 • Límite incrementado mellorado en La Palma (100%):10.000 x 0,10 =10.000 euros
 • Límite máximo a aplicar sobre a CI:Límite incrementado mellorado:10.000 x 0,10 = 10.000
 • Dedución por actividades de I+ D en Tenerie:0 euros
 • Dedución por actividades de I+ D en La Palma:10.000 euros

Aínda que o contribuínte pode elixir como aplicar esta dedución por investimentos en Canarias, realizando numerosas combinacións e respectando sempre os límites incrementados establecidos, a opción aquí recollida é a máis vantaxosa.

Deducións a aplicar en exercicios futuros:

 • Dedución por actividades de I+D en Tenerife:9.500 euros
 • Dedución por actividades de I+D en La Palma:2.000 euros