Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Ámbito de aplicación

Regulación:Artigos 30, 31 e 41 Lei 19/1994

 1. O ámbito xeográfico da ZEC estenderase a todo o territorio das Illas Canarias.

 2. En canto ao ámbito subxectivo de aplicación, poderán acollerse ao réxime da ZEC as persoas xurídicas e sucursais de nova creación que sexan inscritas no Rexistro Oficial de Entidades da Zona Especial Canaria, e reúnan os requisitos enumerados no artigo 31.2 da Lei 19/1994:

  1. Que teñan o seu domicilio social e a sede de dirección efectiva no ámbito xeográfico da ZEC.

  2. Que polo menos un administrador ou, no caso das sucursais, un, representante legal resida nas Illas Canarias.

  3. Constituír o seu obxecto social a realización no ámbito xeográfico da ZEC de actividades económicas incluídas no anexo da Lei 19/1994.Así mesmo, mediante sucursal diferenciada, poderán realizar outras actividades ás que non serán de aplicación os beneficios da ZEC, en cuxo caso deberán levar contabilidade separada.

  4. Realizar investimentos nos dous primeiros anos dende a súa inscrición, que se materialicen na adquisición de elementos patrimoniais do inmobilizado material ou intanxible, situados ou recibidos no ámbito xeográfico da ZEC, utilizados neste, afectos e necesarios para o desenvolvemento das actividades económicas efectuadas polo contribuínte no devandito ámbito xeográfico, cumprindo as condicións e polo importe mínimo sinalados no artigo 31 da Lei 19/1994.

  5. A creación de postos de traballo no ámbito xeográfico da ZEC dentro dos seis meses seguintes á súa inscrición e o mantemento como mínimo nese número da media anual de equipo durante o período de desfrute deste réxime, cun mínimo establecido legalmente.

  6. Presentar unha memoria descritiva das principais actividades económicas a desenvolver, que avale a súa solvencia, viabilidade, competitividade internacional e a súa contribución ao desenvolvemento económico e social das Illas Canarias, cuxo contido será vinculante para a entidade, salvo variación desas actividades logo de autorización expresa do Consello Rector.

 3. En canto ao procedemento de inscrición dunha entidade no Rexistro Oficial de Entidades da ZEC, o artigo 41 da Lei 19/1994 establece que a devandita inscrición está condicionada á autorización previa do Consorcio da ZEC.

  A estes efectos, debe presentarse unha solicitude á que se acompañará a memoria descritiva das principais actividades económicas a que se refire a letra f) do artigo 31.2 da Lei 19/1994.Xunto con esta solicitude achegarase un depósito ou aval por importe da taxa de inscrición regulada no seu artigo 50.

  Á vista da documentación achegada, o Consello Reitor procederá á autorización, logo de informe favorable da Comisión Técnica.

  A autorización por parte do Consello Reitor deberá outorgarse, de forma expresa, no prazo de 2 meses, a contar dende a data de recepción da solicitude no Consorcio da ZEC.Transcorrido este prazo sen resolución expresa, entenderase desestimada a solicitude de autorización.

  Unha vez obtida a autorización, o solicitante deberá achegar ao Rexistro Oficial de Entidades da ZEC os documentos acreditativos da constitución da entidade conforme á Lei.

  A inscrición deberá practicarse no prazo de 10 días, a contar dende o día en que se presenten os documentos a que se refire o parágrafo anterior.