Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Carácteres da declaración (páxina 1 do modelo 200)

 • Casa [00029] «Réxime especial Canarias».

  Todas as entidades que apliquen o réxime especial da ZEC deben marcar en primeiro lugar esta casa.Posteriormente, deberán marcar unha das casas que se explican a continuación.

 • Casa [00015] «Entidade ZEC (sen consolidación fiscal)»

  Marcarán esta casa as entidades que apliquen o réxime especial da ZEC e que non forman parte dun grupo fiscal que aplique o réxime de consolidación fiscal previsto no Capítulo VI do Título VII da LIS.

 • Casa [00079] «Entidades ZEC en consolidación fiscal»

  Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2018, as sucursais da ZEC de entidades con residencia fiscal en España que aplican o tipo de gravame especial do 4 por cento previsto para esta Zona, poden formar parte dun grupo fiscal que aplique o réxime de consolidación fiscal previsto no Capítulo VI do Título VII do LIS.

  Esta casa permite identificar estas entidades que deben presentar dous modelos 200:

  • Un modelo 200, no que marcarán a casa [00079] e no que declararán a parte de base impoñible á que se vai aplicar o tipo de gravame especial da ZEC.

   Esta declaración deberá cubrirse, unicamente, con datos relativos á sucursal da ZEC de entidades con residencia fiscal en España, tanto nas páxinas dedicadas a Balance, Conta de Perdas e Ganancias e Estado de cambios no patrimonio neto, así como os datos relativos á liquidación.

  • Outro modelo 200, no que se declarará a parte de base impoñible que non tributa ao tipo de gravame especial e que vai aplicar o réxime de consolidación fiscal.

   Neste modelo 200 non se deberá marcar a casa [00079], pero si as casas [00009] «Entidade dominante de grupo fiscal» y [00010] «Entidade dependente de grupo fiscal», segundo sexa o caso.

   Esta declaración deberá cumprirse, unicamente, con datos relativos á entidade que forma parte dun grupo fiscal e que non son atribuíbles á sucursal da ZEC, é dicir, deberán incorporarse os datos relativos á base impoñible individual da entidade para os efectos da determinación da base impoñible do grupo fiscal, tanto nas páxinas dedicadas a Balance, Conta de Perdas e Ganancias e Estado de cambios no patrimonio neto, así como os datos relativos á liquidación da parte que aplicará o réxime de consolidación fiscal.