Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Determinación da base impoñible

Regulación:Artigo 44 Lei 19/1994

 1. Para determinar a parte da base impoñible da entidade da ZEC que, para os efectos da aplicación do tipo especial de gravame, se derive das operacións realizadas material e efectivamente no ámbito xeográfico da ZEC, se aplicará sobre a base impoñible da entidade a porcentaxe resultante de multiplicar por cen o resultado dunha fracción na que figuren:

  1. No numerador, con signo positivo:

   • As transmisións de bens mobles corporais efectuadas no ámbito xeográfico da ZEC.

   • As transmisións de bens inmobles que formen parte do inmobilizado afecto á actividade, incluídos os dereitos reais sobre estes, cando os bens estean situados no ámbito xeográfico da ZEC.

   • As prestacións de servizos que se efectúen cos medios da entidade que estean situados no ámbito da ZEC.

   • As operacións realizadas dende os centros de actividade da entidade da ZEC situados no ámbito xeográfico da ZEC destinadas ás súas sucursais situadas fóra do devandito ámbito xeográfico, cando estas se utilicen pola sucursal para a entrega de bens ou a prestación de servizos a terceiros.

  2. No numerador, con signo negativo:

   • As operacións recibidas polos centros de actividade da entidade da ZEC situados no ámbito xeográfico da ZEC dende as súas sucursais situadas fóra do devandito ámbito xeográfico, sempre que estas se utilizasen pola entidade da ZEC para a entrega de bens ou a prestación de servizos a terceiros.

   • As transmisións de elementos patrimoniais adquiridos pola entidade da ZEC procedentes de entidades que non teñan o carácter de entidade da ZEC como consecuencia de operacións acollidas ao réxime especial regulado no Capítulo VII do Título VII da LIS.

  3. No denominador incluirase o importe da totalidade dos ingresos e demais compoñentes positivos da base impoñible da entidade da ZEC.

  A porcentaxe resultante da fracción anterior redondéase á unidade superior.

 2. O tipo de gravame especial do 4 por cento aplicarase exclusivamente á parte da base impoñible que coincida coa menor das seguintes contías:

  1. O importe que resulte de aplicar á base impoñible o porcentaxe determinada no apartado 1.

  2. O importe que resulte da aplicación das seguintes regras:

   • 1.800.000 euros, para aquelas entidades da ZEC que cumpran o requisito de creación mínima de emprego previsto no artigo 31.2.e) da Lei 19/1994.

   • 500.000 euros adicionais por cada posto de traballo que exceda do mínimo sinalado, ata alcanzar 50 postos de traballo.

   • A creación de postos de traballo por enriba de 50, así como a aludida nas dúas regras anteriores, estará sometida, en todo caso, ao seguinte límite:a minoración da cota íntegra en cada período impositivo, tras a aplicación do tipo especial aplicable na ZEC, en relación co tipo xeral do Imposto sobre Sociedades non poderá ser superior ao 30 por cento do importe neto da cifra de negocios da entidade da ZEC.