Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Bonificacións sobre a cota íntegra

As entidades que apliquen estas bonificacións marcarán en primeiro lugar, a casa [00029] «Réxime especial Canarias» da páxina 1 do modelo 200.

A continuación, na casa [00581] «Bonificacións empresas navieiras en Canarias (art.º 76 Lei 19/1994)» da páxina 14 do modelo 200, a entidade declarante consignará a suma das bonificacións na cota ás que no seu caso, teña dereito, entre as bonificacións reguladas no artigo 76 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, sempre que non estea excluída a súa aplicación por incompatibilidade coa percepción dalgunhas axudas do Estado ou condicionada polas directrices comunitarias correspondentes ou teña impedido o seu desfrute ata o reembolso das axudas do Estado percibidas e declaradas legais e incompatibles co mercado común (consulte a disposición adicional duodécima da Lei 19/1994, do 6 de xullo, as disposicións adicionais terceira a sexta do Real Decreto-lei 12/2006, de 29 de decembro e as disposicións adicionais primeira e segunda do Real Decreto-lei 15/2014, do 19 de decembro).

1.Bonificación do artigo 76.1 da Lei 19/1994

Aplicarase esta bonificación nos seguintes termos:

  • Porcentaxe de bonificación: 90 por cento.

  • Entidades ás que se aplica: As empresas dos buques que estean adscritos aos servizos regulares entre as Illas Canarias e entre estas e o resto do territorio nacional, en tanto estes buques non poidan inscribirse no Rexistro Especial de Buques e Empresas Navieiras a que se refire o artigo 73.1 da Lei 19/1994.

  • Rendas bonificadas: A porción da cota deste imposto resultante despois de practicar, se é o caso, as deducións por dobre imposición, que corresponda á parte de base impoñible que proceda na explotación desenvolvida por empresas navieiras relativa aos servizos regulares a que se refire o parágrafo anterior.

2.Bonificación do artigo 76.2 da Lei 19/1994

Aplicarase esta bonificación nos seguintes termos:

  • Porcentaxe de bonificación: 90 por cento.

  • Entidades ás que se aplica: Empresas navieiras que conten con buques inscritos no Rexistro Especial de Buques e Empresas Navieiras a que se refire o artigo 73.1 da Lei 19/1994.

  • Rendas bonificadas: A porción da cota deste imposto resultante despois de practicar, se é o caso, as deducións por dobre imposición, que corresponda á parte de base impoñible que proceda da explotación desenvolvida polos buques inscritos no devandito Rexistro Especial.

3.Limitación na aplicación destas bonificacións

Segundo se establece no artigo 76.3 da Lei 19/1994, cando a parte da base impoñible que proceda da realización de actividades estreitamente relacionadas co transporte marítimo supere á parte de base impoñible resultante das actividades que xeran o dereito á aplicación do réxime especial, a cota correspondente ao devandito exceso non poderá ser obxecto de bonificación.

Esta limitación aplícase respecto de cada un dos buques cuxa explotación xere o dereito á bonificación.