Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

B.1) Caso xeral (empresas con porcentaxe única)

Casa 16.Base do pagamento fraccionado

Na casa [16] consignarán a base do pagamento fraccionado os contribuíntes que, por tributar por un único tipo de gravame no período impositivo en curso, apliquen sobre ela a correspondente e única porcentaxe.

Casa [16] = casa [13] - casa [44] - casa [14] + casa [45] - casa [46], sen poder ser negativa.

Casa 17.Porcentaxe

Para o pagamento fraccionado do exercicio 2018 e seguintes, esta casa calcularase da seguinte forma:

Casa [17] =5/7 x tipo de gravame indicado na casa de tipo de gravame todo iso redondeado por defecto á unidade anterior, sempre que a cifra de negocios da entidade nos doce meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo sexa menor de 10 millóns de euros.

Tipo de gravamePorcentaxe aplicable
30 21
25 17
20 14
15 10
10 7
4 2
1 0
0 0

Non obstante, para os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios nos 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, sexa polo menos de 10 millóns de euros, esta casa calcularase déaa seguinte forma:

Casa [17] =19/20 x tipo de gravame indicado na casa de tipo de gravame todo iso redondeado por exceso.

Tipo de gravamePorcentaxe aplicable
30 29
25 24
20 19
15 15
10 10
4 4
1 1
0 0

Caso especial: Se marca a casa «Entidade que aplica o réxime das entidades navieiras en función da tonelaxe» a Casa [17] debe ser, en todo caso, 25.

Casa 47.Dotacións do art.º 11.12 da LIS ( 7ª Lei 20/1990) (só cooperativas)

A disposición adicional sétima da Lei 20/1990, a cal entre outras especialidades, para as cooperativas ás que resulte de aplicación a Lei 20/1990, establece que o límite a que se refire o artigo 11.12 do LIS (70 por cento da base impoñible positiva previa á súa integración, á aplicación da reserva de capitalización establecida no artigo 25 do LIS e á compensación de bases impoñibles negativas), se referirá á cota íntegra positiva, sen ter en conta a súa integración nin a compensación de cotas negativas.

Nas sociedades cooperativas, aplicarase con posterioridade a aplicar o tipo de gravame, sendo necesario que se converta o importe desta a cota, en función do tipo de gravame, que corresponda.

As sociedades cooperativas que apliquen este límite levarán a cabo o axuste positivo ou negativo que proceda deste nesta casa e non practicarán por este motivo ningunha corrección ao resultado contable con carácter previo á determinación da base impoñible.

Casa 40.Compensación de cotas negativas de períodos anteriores (só cooperativas)

As cooperativas cumprirán nesta casa as cotas negativas a compensar de períodos anteriores.

A compensación de cotas negativas de períodos anteriores está limitada ao 70 por cento da cota íntegra previa á súa compensación.Non obstante, e tal e como establece a disposición adicional oitava da Lei 20/1990, para os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, o límite establecido no artigo 24.1 da Lei 20/1990 substituirase polos seguintes:

  • O 50 por cento, cando nos referidos 12 meses o importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros pero inferior a 60 millóns de euros.

  • O 25 por cento, cando nos referidos 12 meses o importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 60 millóns de euros.

En todo caso, serán compensables no período impositivo cotas íntegras polo importe que resulte de multiplicar 1 millón de euros ao tipo medio de gravame da entidade.

A limitación á compensación de cotas negativas indicada nos parágrafos anteriores non resultará de aplicación no importe das rendas correspondentes a quitas e esperas consecuencia dun acordo cos acredores non vinculados co contribuínte para o caso en que o importe neto da cifra negocios sexa polo menos 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo.

Casas 48 e 49.Reserva de nivelación (art. 105 LIS) convertida en cotas (só entidades do art.º 101 LIS)

A reserva de nivelación, é un incentivo fiscal aplicable ás entidades de reducida dimensión, (aquelas cuxo importe da cifra de negocios habida no período impositivo inmediato anterior sexa inferior a 10 millóns de euros) que apliquen o tipo de gravame previsto no primeiro parágrafo do artigo 29.1 do LIS.Neste sentido, nas correccións ao resultado contable non está incluída a cantidade correspondente á reserva de nivelación.Tras as correccións ao resultado contable, obtense unha base impoñible previa, sobre a que se aplicaría a compensación de bases impoñibles negativas), e obtense a base impoñible, sobre a que, no seu caso, se aplicaría a reserva de nivelación, que ha de terse en conta para os efectos dos pagamentos fraccionados, tal e como sinala o artigo 105.5 do LIS e a cal pode minorar ou sumar esa base impoñible.

Así, sempre que se cumpran os requisitos previstos no artigo 101 do LIS e aplíquese o tipo xeral de gravame (que o aplicarán as sociedades cooperativas que non teñan a consideración de fiscalmente protexidas), poderase minorar a base impoñible positiva (sempre que non supere o importe de 1 millón de euros) en ata o 10 por cento do seu importe.En caso de minorar a base impoñible, deberá de dotarse unha reserva con cargo aos resultados positivos do exercicio polo importe da devandita minoración.O importe de minoración, convertido en cotas mediante a aplicación do tipo de gravame, que no seu caso corresponda deberase de incluír na casa [49].

Estas cantidades, sumaranse á base impoñible dos períodos impositivos que conclúan nos 5 anos inmediatos e sucesivos á finalización do período impositivo en que se realice a devandita minoración, se o contribuínte ten unha base impoñible negativa e ata o importe desta.O importe de adición, convertido en cotas mediante a aplicación do tipo de gravame, que no seu caso corresponda deberase incluír na casa [48].

Estas casas serán as utilizadas polas sociedades cooperativas que, se é o caso, cumpran os requisitos para aplicar este incentivo fiscal.

Casa 18.Resultado previo

Consignarase nesta casa o importe que resulta de aplicar sobre a base do pagamento fraccionado, consignada na casa [16], a porcentaxe consignada na casa [17], ao que se lle engadirá o importe das casas [47] e [48] e minorarase polo importe da casa [49], tal e como se pode ver a continuación:

casa [18] = [[16] x ([17]/100)] + [47] + [48] - [49]

No caso das sociedades cooperativas cando calculen o importe a consignar na casa [18], terán en conta tamén o importe da casa [40] sobre a compensación de cotas negativas de períodos anteriores, que quedará da seguinte forma:

casa [18] = [[16] x ([17]/100)] + [47] – [40]

Así mesmo, no caso de sociedades cooperativas que non teñan a consideración de fiscalmente protexidas, cando calculen o importe a consignar na casa [18], terán en conta ademais da casa [40], o importe das casas [48] e [49] referidas á reserva de nivelación:

casa [18] = [[16] x ([17]/100)] + [47] – [40] + [48] - [49]