Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Autoliquidación complementaria

Marcarase cunha «X» a casa de autoliquidación complementaria da páxina 1 do modelo 200 cando polo mesmo período impositivo, teríase presentado con anterioridade outra ou outras declaracións deste imposto e a nova declaración teña por obxecto ingresar a diferenza entre o resultado da anterior declaración e o da nova ou complementaria, ou reflectir unha cantidade a devolver inferior á anteriormente autoliquidada.Polo tanto, a autoliquidación complementaria terá que incluír a totalidade dos datos solicitados no modelo, incorporando os que son obxecto da nova autoliquidación, ademais dos os cales se incluíron na autoliquidación orixinaria e nas sucesivas, se é o caso.

Cando o contribuínte marque a casa de autoliquidación complementaria, deberá facer constar a continuación o número de xustificante da autoliquidación anterior da que é complementaria, e que aparece no documento de ingreso ou devolución desta última.

Ademais deberá consignar no apartado «Líquido a ingresar ou a devolver (casas 00621 e 00622)» da páxina 14 bis do modelo 200, o resultado da anterior autoliquidación.

No caso de que a autoliquidación orixinaria tería resultado a ingresar, deberá cumprir as casas [01578] e [01583] «Complementaria:Resultado a ingresar procedentes de autoliquidacións anteriores correspondentes ao período impositivo 2021» da páxina 14 bis do modelo 200 coa cantidade a ingresar que resultou na devandita autoliquidación.

Non obstante, se a autoliquidación orixinaria tivese resultado a devolver, nas casas [01584] e [01585] «Complementaria:Devolucións acordadas procedentes de autoliquidacións anteriores correspondentes ao período impositivo 2021» da páxina 14 bis do modelo 200, soamente se consignará a cantidade cuxa devolución tivese sido efectuada pola Administración.No caso en que non fose acordada ou efectuada a devolución pola Administración, deberase consignar cero na casa correspondente a esa Administración.

A ter en conta:

O contribuínte poderá presentar unha autoliquidación complementaria cando resulte un importe a ingresar superior ao da autoliquidación anterior ou unha cantidade a devolver inferior á anteriormente autoliquidada.Nos demais casos, cando o contribuínte considere que a devandita autoliquidación prexudicou de calquera modo os seus intereses lexítimos, poderá instar á rectificación da autoliquidación segundo o procedemento establecido para o efecto.