Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Autoliquidación complementaria

Marcarase cunha «X» a recadro de autoliquidación complementaria da páxina 1 do modelo 200 cando polo mesmo período impositivo, presentásese con anterioridade outra ou outras declaracións deste imposto e a nova declaración teña por obxecto ingresar a diferenza entre o resultado da anterior declaración e o da nova ou complementaria, ou reflectir unha cantidade a devolver inferior á anteriormente autoliquidada. Polo tanto, a  autoliquidación complementaria terá que incluír a totalidade dos datos solicitados no modelo, incorporando os que son obxecto da nova autoliquidación, ademais de que se incluíron na  autoliquidación orixinaria e nas sucesivas, se é o caso.

Cando o contribuínte marque a recadro de autoliquidación complementaria, deberá facer constar a continuación o número de xustificante da autoliquidación anterior de que é complementaria, e que aparece no documento de ingreso ou devolución desta última.

Ademais deberá consignar no apartado «Líquido a ingresar ou a devolver (recadros 00621 e 00622 )» da páxina 14 bis do modelo 200, o resultado da anterior autoliquidación.

No caso de que a autoliquidación orixinaria resultase a ingresar, deberá cubrir os recadros [01578] e [01583] «Complementaria: Resultado a ingresar procedentes de autoliquidacións anteriores correspondentes ao período impositivo 2021» da páxina 14 bis do modelo 200 coa cantidade que hai que ingresar que resultou na devandita autoliquidación.

Non obstante, se a autoliquidación orixinaria resultase a devolver, nos recadros [01584] e [01585] «Complementaria: Devolucións acordadas procedentes de autoliquidacións anteriores correspondentes ao período impositivo 2021» da páxina 14 bis do modelo 200, soamente consignarase a cantidade cuxa devolución fose efectuada pola Administración. No caso en que non fose acordada ou efectuada a devolución pola Administración, deberase consignar cero no recadro correspondente a esa Administración.

Para ter en conta:

O contribuínte poderá presentar unha autoliquidación complementaria cando resulte un importe a ingresar superior ao da autoliquidación anterior ou unha cantidade a devolver inferior á anteriormente autoliquidada. Nos demais casos, cando o contribuínte considere que a devandita autoliquidación prexudicou de calquera xeito os seus intereses lexítimos, poderá instar á rectificación da autoliquidación segundo o procedemento establecido para ese fin.