Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Líquido a ingresar ou a devolver (casas 00621 e 00622)

Unha vez obtido o resultado da autoliquidación (casas [01586] e [01587]), este trasladarase ás casas [00621] e [00622] «Líquido a ingresar ou a devolver» do apartado «Líquido a ingresar ou a devolver» da páxina 14 bis do modelo 200.

No caso de que a entidade presente unha autoliquidación complementaria doutra autoliquidación anterior correspondente ao mesmo período impositivo, deberá cumprir as casas [01578] a [01585] relativas ás autoliquidacións complementarias do apartado «Líquido a ingresar ou a devolver» da páxina 14 bis do modelo 200.

Recorde:

As casas [01578] a [01585] cumpriranse exclusivamente cando se presente unha autoliquidación complementaria.Para cumprir estas casas, as entidades deberán ter marcado previamente a casa de autoliquidación complementaria da páxina 1 do modelo 200 facendo constar o número de xustificante da declaración anterior.

Cando a entidade que presenta a autoliquidación complementaria, tribute exclusivamente na Administración de Estado, deberá recoller no apartado «Líquido a ingresar ou a devolver» da páxina 14 bis do modelo 200, o resultado da autoliquidación anteriormente presentada da seguinte forma:

  • Se a autoliquidación orixinaria tería resultado a ingresar, consignarase o devandito importe na casa [01578] «Complementaria:Resultados a ingresar procedentes de autoliquidacións anteriores correspondentes ao período impositivo 2021 (Estado)» coa cantidade a ingresar que resultou na devandita autoliquidación.

  • Se a autoliquidación orixinaria tería resultado a devolver, na casa [01584] «Complementaria:Devolucións acordadas procedentes de autoliquidacións anteriores correspondentes ao período impositivo 2021 (Estado)» soamente se consignará a cantidade cuxa devolución tivese sido efectuada pola Administración.No caso en que non fose acordada ou efectuada a devolución pola Administración tributaria, deberase consignar cero na casa correspondente a esa Administración.

  • Por útlimo, na casa [00621] «Líquido a ingresar ou a devolver (Estado)» deberase recoller o importe total que resulte da seguinte operación:

[00621] = [01586] - [01578] + [01584]

Se a entidade que presenta a autoliquidación complementaria tributa ante unha ou varias Deputacións Forais da Comunidade Autónoma do País Vasco e/ou Comunidade Foral navarra, as casas [01583] «Complementaria:Resultados a ingresar procedentes de autoliquidacións anteriores correspondentes ao período impositivo 2021 (D. Forales/Navarra)», [01585] «Complementaria:Devolucións acordadas procedentes de autoliquidacións anteriores correspondentes ao período impositivo 2021 (D. Forales/Navarra)» e [00622] «Líquido a ingresar ou a devolver (D. Forales/Navarra)» deberanse cumprir do mesmo modo a través do cadro de determinación do líquido a ingresar ou a devolver cada unha das Administracións forais da páxina 26 do modelo 200.

Importante:

As autoliquidacións complementarias son aquelas que teñen como finalidade completar ou modificar as presentadas con anterioridade, e poderanse presentar cando delas resulte un importe a ingresar superior ao da autoliquidación anterior ou unha cantidade a devolver inferior á anteriormente autoliquidada.

Se, pola contra, o contribuínte considera que a autoliquidación anterior prexudicou de calquera modo os seus intereses lexítimos, poderá solicitar da Administración tributaria a rectificación da devandita autoliquidación.Estas solicitudes poderán facerse sempre que a Administración tributaria non practicase liquidación definitiva ou liquidación provisional polo mesmo motivo nin transcorrese o prazo de prescrición de catro anos a que se refire o artigo 66 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, General Tributaria, do dereito da Administración tributaria para determinar a débeda tributaria mediante a liquidación ou o dereito a solicitar a devolución correspondente.Nestes casos, non procederá a presentación de autoliquidacións complementarias.