Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Capítulo 6.Liquidación do Imposto sobre Sociedades:Determinación da débeda tributaria

Mediante a cumprimentación das páxinas 14 e 14 bis do modelo 200 o contribuínte determina a cota do imposto a ingresar ou a devolver.Trátase dunhas páxinas resumo nas que se recollen os resultados doutras páxinas do modelo de declaración e das cales se extraen, así mesmo, determinadas partidas para cumplimentar o documento de ingreso ou devolución.

En relación coa determinación da cota do Imposto sobre Sociedades dos contribuíntes que apliquen algún dos réximes fiscais especiais regulados no Título VII da LIS, as explicacións contidas neste capítulo débense complementar co exposto ao respecto no Capítulo 9 «Réximes tributarios especiais (I)» e no Capítulo 10 «Réximes tributarios especiais (II)» deste Manual práctico.

Así mesmo, os contribuíntes que apliquen o réxime especial das cooperativas ou o réxime fiscal de Canarias, para determinar a cota do imposto deberán ter en conta as especialidades expostas no Capítulo 11 «Réxime fiscal das cooperativas» e no Capítulo 12 «Réxime fiscal de Canarias» deste Manual práctico.

  1. Cota íntegra (casa 00562)
  2. Cota íntegra axustada positiva (casa 00582)
  3. Cota líquida positiva (casa 00592)
  4. Cota do exercicio a ingresar ou a devolver (casa 00599)
  5. Cota diferencial (casas 00611 e 00612)
  6. Resultado da autoliquidación (casas 01586 e 01587)
  7. Líquido a ingresar ou a devolver (casas 00621 e 00622)
  8. Opción de fraccionamento en supostos de cambios de residencia (art. 19.1 LIS)
  9. Conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración Tributaria (art. 130 LIS)