Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Opción de fraccionamento en supostos de cambios de residencia (art. 19.1 LIS)

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021substitúese nos casos de cambio de residencia dunha entidade a un Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo que celebrase un acordo con España ou coa Unión Europea sobre asistencia mutua en materia de cobramento de créditos tributarios, a posibilidade que o contribuínte tiña de aprazar o pagamento da débeda tributaria resultante da aplicación do disposto no primeiro parágrafo do artigo 19.1 da LIS, ata que os elementos patrimoniais afectados non fosen transmitidos a terceiros, pola posibilidade de fraccionar o devandito pagamento, tamén por solicitude do contribuínte, por quintas partes anuais iguais.

O exercicio da opción realizarase exclusivamente na propia declaración do Imposto sobre Sociedades correspondente ao período impositivo concluído con ocasión do cambio de residencia, téndose en conta que o pagamento da primeira fracción deberá efectuarse no prazo voluntario de declaración correspondente ao devandito período impositivo.O vencemento e esixibilidade das catro fraccións anuais restantes, esixiranse xunto cos xuros de mora devindicados por cada unha delas, de forma sucesiva transcorrido un ano dende a finalización do prazo voluntario de declaración correspondente ao último período impositivo.Ademais, será esixible a constitución de garantías cando se xustifique a existencia de indicios racionais de que o cobramento da débeda se podería ver frustrado ou gravemente dificultado.

O fraccionamento perderá a súa vixencia nos seguintes supostos:

 1. Cando os elementos patrimoniais afectados sexan obxecto de transmisión a terceiros.

 2. Cando os elementos patrimoniais afectados se trasladen con posterioridade a un terceiro Estado distinto dos sinalados no parágrafo segundo do artigo 19.1 do LIS.

 3. Cando o contribuínte traslade con posterioridade a súa residencia fiscal a un terceiro Estado distinto dos sinalados no parágrafo segundo do artigo 19.1 do LIS.

 4. Cando o contribuínte se encontre en liquidación ou estea incurso nun procedemento de execución colectiva, como concurso, ou calquera procedemento equivalente.

 5. Cando o contribuínte non efectúe o ingreso no prazo previsto no fraccionamento.

Cumprimentación do modelo 200

Cando a entidade opte por fraccionar o pagamento da débeda tributaria nos termos establecidos no artigo 19.1 do LIS, ademais de marcar a casa [00037] «Opción de fraccionamento art. 19.1 LIS» da páxina 1 do modelo 200, no caso de que a entidade tribute exclusivamente na Administración de Estado, deberá cumprir o apartado «Opción de fraccionamento en supostos de cambios de residencia (art. 19.1 LIS)» da páxina 14 bis conforme se detalla a continuación:

 • Na casa [01588] «Importe integrado na base impoñible (Estado)», deberase consignar o importe da diferenza entre o valor de mercado e o valor fiscal dos elementos patrimoniais transferidos recollido nas casas [01572] e [01573] «Cambio de residencia a Estados membros da Unión Europea ou EEE (art. 19.1 LIS)» da páxina 12 do modelo 200 para os supostos de cambio de residencia a un Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, pero unicamente a parte deste axuste que corresponda á Administración do Estado.

 • Para o cálculo do importe a consignar na casa [02481] «Débeda tributaria resultante do fraccionamento art. 19.1 LIS (Estado)» será necesario que, de forma separada, a entidade calcule o importe da casa [01586] «Resultado da autoliquidación (Estado)» cos mesmos datos contidos nesta autoliquidación, pero sen incluír o importe do axuste consignado nas casas [01572] e [01573] «Cambio de residencia a Estados membros da Unión Europea ou EEE (art. 19.1 LIS)» da páxina 12 do modelo 200, de tal forma que o importe a cumprir nesta casa [02481] será o resultado de restar á casa [01586] «Resultado da autoliquidación (Estado)» da páxina 14 bis contida nesta autoliquidación, o importe da mesma casa da autoliquidación calculada separadamente sen incluír o axuste que dá lugar a este fraccionamento segundo o artigo 19.1 do LIS.

 • Na casa [02483] «1er fraccionamento (Estado)» deberase consignar o importe da casa [02481] «Débeda tributaria resultante do fraccionamento art. 19.1 LIS (Estado)» dividido entre cinco:

  [02483] = [02481] / 5

 • Na casa [02485] «Resultado da autoliquidación incluído o 1er fraccionamento do art.º 19.1 LIS (Estado)» deberase consignar o importe que resulte da seguinte operación:

  [02485] = [01586] - [02481] + [02483]

En caso de que a entidade tribute ante unha ou varias Deputacións Forais da Comunidade Autónoma do País Vasco e/ou Comunidade Foral navarra, as casas [02480] «Importe integrado na base impoñible (D. Forales/Navarra)»,[02482] «Débeda tributaria resultante do fraccionamento art. 19.1 LIS (D. Forales/Navarra)», [02484] «1er fraccionamento D. Forales/Navarra)» e [02486] «Resultado da autoliquidación incluído o 1er fraccionamento do art.º 19.1 LIS (D. Forales/Navarra)», deberanse cumplimentar do mesmo modo a través do cadro de determinación do líquido a ingresar ou a devolver cada unha das Administracións forais da páxina 26 do modelo 200.

Líquido a ingresar

Dentro do prazo voluntario de presentación da declaración do Imposto sobre Sociedades, a entidade poderá modificar o importe do fraccionamento declarado na autoliquidación orixinaria, sempre que resulte a ingresar máis, mediante a presentación dunha autoliquidación complementaria.Para poder modificar o importe do fraccionamento declarado e calcular a diferenza a ingresar respecto do importe do fraccionamento declarado na autoliquidación orixinaria, a entidade deberá cumprir dentro do apartado «Opción de fraccionamento en supostos de cambios de residencia (art. 19.1 LIS)» da páxina 14 bis do modelo 200, o apartado «Líquido a ingresar» da forma en que se detalla a continuación:

 • No caso de que a entidade tribute exclusivamente na Administración de Estado, na casa [02487] «Complementaria:Resultado da autoliquidación incluído o 1er fraccionamento do art.º 19.1 LIS procedente de autoliquidacións anteriores correspondentes ao período impositivo 2021 (Estado)», deberase consignar o importe que cumprise na casa [02485] «Resultado da autoliquidación incluído o 1er fraccionamento do art.º 19.1 LIS (Estado)» da páxina 14 bis da autoliquidación orixinaria.

  No caso de que a entidade tribute ante unha ou varias Deputacións Forais da Comunidade Autónoma do País Vasco e/ou Comunidade Foral navarra, na casa [02488] «Complementaria:Resultado da autoliquidación incluído o 1er fraccionamento de art.º 19.1 LIS procedente de autoliquidacións anteriores correspondentes ao período impositivo 2021 (D. Forales/Navarra)», deberá consignar o importe que cumprise na casa [02486] «Resultado da autoliquidación incluído o 1er fraccionamento do art.º 19.1 LIS (D. Forales/Navarra)» da páxina 14 bis da autoliquidación orixinaria.

 • No caso de que a entidade tribute exclusivamente na Administración de Estado, na casa [02489] «Líquido a ingresar incluído o 1er fraccionamento do art.º 19.1 LIS (Estado)», deberase consignar o importe que resulte de restar á casa [02485] «Resultado da autoliquidación incluído o 1er fraccionamento do art.º 19.1 LIS (Estado)» o importe da casa [02487] «Complementaria:Resultado da autoliquidación incluído o 1er fraccionamento de art.º 19.1 LIS procedente de autoliquidacións anteriores correspondentes ao período impositivo 2021 (Estado)».

  No caso de que a entidade tribute ante unha ou varias Deputacións Forais da Comunidade Autónoma do País Vasco e/ou Comunidade Foral navarra, na casa [03242] «Líquido a ingresar incluído o 1er fraccionamento do art.º 19.1 LIS (D. Forales/Navarra)», deberase consignar o importe que resulte de restar á casa [02486] «Resultado da autoliquidación incluído o 1er fraccionamento do art.º 19.1 LIS (D. Forales/Navarra)», o importe da casa [02488] «Complementaria: Resultado da autoliquidación incluído o 1er fraccionamento de art.º 19.1 LIS procedente de autoliquidacións anteriores correspondentes ao período impositivo 2021 (D. Forales/Navarra)».

  A ter en conta:

  As casas [02489] e [03242] non son de cumprimentación exclusiva para os casos en que a entidade presente unha autoliquidación complementaria co obxecto de modificar o importe do fraccionamento declarado na autoliquidación orixinaria.Se a entidade non presenta a devandita autoliquidación complementaria, o importe consignado nas casas [02489] e [03242] coincidirá co consignado nas casas [02485] e [02486].

Exemplo:

A Sociedade «A», que non realiza operacións en territorios forais, obtivo en 2021 uns beneficios no exercicio da súa actividade de 60.000 euros.Con data 31 de decembro dese mesmo ano traslada a súa residencia de España a Francia e decide optar por aplicar o fraccionamento de parte da débeda tributaria nos termos descritos no artigo 19.1 do LIS.Entre o seu activo conta cunha maquinaria cun valor de mercado de 15.000 euros, pero que fiscalmente está valorado en 10.000 euros.Esta maquinaria trasladarase a Francia para continuar utilizándoa na súa actividade.Como deberá cumprir a sociedade «A» o modelo 200 para optar polo devandito fraccionamento?

Resposta:

En primeiro lugar, para poder optar polo fraccionamento de parte da débeda tributaria nos termos previstos no artigo 19.1 do LIS, a Sociedade «A» deberá marcar a casa [00037] «Opción de fraccionamento at.19.1 LIS» da páxina 1 do modelo 200 correspondente ao exercicio 2021, por ser este o último período impositivo no que a devandita sociedade será contribuínte do Imposto sobre Sociedades.

Ademais, a Sociedade «A» deberá realizar unha corrección permanente positiva ao resultado da conta de perdas e ganancias por importe de 5.000 euros, que é o resultado da diferenza entre o valor de mercado e o valor fiscal de acordo co artigo 19.1 do LIS.Esta corrección deberá consignarse na casa de aumentos [01572] «Cambio de residencia a Estados membros da Unión Europea ou EEE (art. 19.1 LIS)» da páxina 12 do modelo 200, segundo os seguintes cálculos:

Valor de mercado:15.000 euros

Valor Fiscal:10.000 euros

Diferenza de valor:5.000 euros

Casa [01572] «Cambio de residencia a Estados membros da Unión Europea ou EEE (art. 19.1 LIS)»:+5.000 euros

A sociedade «A» cumpriu a súa autoliquidación consignando o seguintes datos:

Resultado da conta de perdas e ganancias:60.000 euros

Corrección ao resultado da conta de perdas e ganancias:+5.000 euros

Base impoñible:65.000 euros

Tipo de gravame:25 %

Cota íntegra:16.250 euros

Resultado da autoliquidación (casa [01586]):16.250 euros

Líquido a ingresar ou a devolver (casa [00621]):16.250 euros

A Sociedade «A» por optar polo fraccionamento de parte da débeda tributaria nos termos previstos no artigo 19.1 do LIS, terá tamén que cumprir o apartado «Opción de fraccionamento en supostos de cambios de residencia (art. 19.1 LIS)» da páxina 14 bis do modelo 200, se ben, para o cálculo da casa [02481] «Débeda tributaria resultante do fraccionamento art. 19.1 LIS» será necesario que, de forma separada, a Sociedade «A» calcule o importe da casa [01586] «Resultado da autoliquidación (Estado)» cos mesmos datos contidos na autoliquidación, pero sen incluír o importe do axuste consignado na casa [01572] «Cambio de residencia a Estados membros da Unión Europea ou EEE (art. 19.1 LIS)» da páxina 12 do modelo 200 por importe de 5.000 euros.Desta forma, o importe a cumprir na casa [02481] será o resultado de restar á casa [01586] «Resultado da autoliquidación (Estado)» da páxina 14 bis contida nesta autoliquidación, o importe da mesma casa da autoliquidación calculada separadamente sen incluír o axuste que dá lugar a este fraccionamento segundo o artigo 19.1 do LIS.

Polo tanto, o cálculo que a Sociedade «A» deberá realizar de forma separada será o seguinte:

Resultado da conta de perdas e ganancias:60.000 euros

Corrección ao resultado da conta de perdas e ganancias:0

Base impoñible:60.000 euros

Tipo de gravame:25 %

Cota íntegra:15.000 euros

Resultado de autoliquidación (casa [01586]):15.000 euros

Líquido a ingresar ou a devolver (casa [00621]):15.000 euros

Tendo en conta estes datos, a Sociedade «A» deberá consignar en na casa [02481] «Débeda tributaria resultante do fraccionamento art. 19.1 LIS (Estado)» o importe de 1.250 euros, que resulta de restar á casa [01586] da autoliquidación que queremos presentar incorporado o axuste de 5.000 euros menos a casa [01586] da autoliquidación calculada separadamente sen incorporar o axuste de 5.000 euros, é dicir, 1.250 euros (16.250 – 15.000).

Finalmente, de acordo ao anterior, a Sociedade «A» deberá cumprir o apartado «Opción de fraccionamento en supostos de cambios de residencia (art. 19.1 LIS)» a páxina 14 bis do modelo 200 cos seguintes importes:

Importe integrado na base impoñible (Estado) (casa [01588]):5.000 euros

Débeda tributaria resultante do fraccionamento art. 19.1 LIS (Estado) (casa [02481]):1.250 euros (16.250 – 15.000)

1º Fraccionamento (Estado) (casa [02483]):250 euros (1.250 / 5)

Resultado da autoliquidación incluído o 1º fraccionamento do art.º 19.1 LIS (Estado) (casa [02485]):15.250 euros (16.250 – 1.250 +250)

Líquido a ingresar incluído o 1º fraccionamento do art.º 19.1 LIS (Estado) (casa [02489]):15.250 euros