Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00026 Entidade inactiva

Marcarán esta casa aqueles contribuíntes do Imposto sobre Sociedades que, no período impositivo obxecto de declaración, non reflectisen ningún importe na conta de perdas e ganancias contida nas páxinas 7 e 8 do modelo 200.

Marcarán tamén esta casa as entidades sometidas ás normas de contabilidade do Banco de España, entidades aseguradoras, institucións de investimento colectivo ou sociedades de garantía recíproca que non realizasen operacións que, de acordo coas normas contables que lles sexan aplicables, supoña o correspondente rexistro destas na súa conta de perdas e ganancias das páxinas 30, 38 a 40, 46 ou 51 do modelo 200, respectivamente.

Para consultar as especialidades das sociedades inactivas no apartado «Sociedades inactivas» do Capítulo 1 deste Manual práctico.