Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Outros caracteres

 1. Recadro 00007 Imputación na base impoñible de rendas positivas do artigo 100 da LIS
 2. Recadro 00009 Entidade dominante de grupo fiscal
 3. Recadro 00010 Entidade dependente de grupo fiscal
 4. Recadro 00081 Filial grupo multinacional
 5. Recadro 00082 Sociedade matriz último grupo multinacional
 6. Recadro 00016 Opción artigo 46.2 LIS
 7. Recadro 00026 Entidade inactiva
 8. Recadro 00027 Base impoñible negativa ou cero
 9. Recadro 00030 Transmisión elementos patrimoniais arts. 27.2.d) e 77.1 LIS
 10. Recadro 00039 Entidade que forma parte dun grupo mercantil (artigo 42 do Código de Comercio)
 11. Recadro 00043 Obriga Información DT 5ª RIS
 12. Recadro 00045 Investimentos anticipadas-reserva investimentos nas Canarias (artigo 27.11 Lei 19/1994)
 13. Recadro 00063 Tipo gravame reducido para entidades novas creación (DT 22ª LIS)
 14. Recadro 00071 Tipo gravame reducido para entidades de nova creación (art. 29.1 LIS)
 15. Recadro 00070 Compensación bases impoñibles negativas para entidades de nova creación (art. 26.3 LIS)
 16. Recadro 00059 Opcións arts. 39.2 e 39.3 LIS
 17. Recadro 00065 Bonificación persoal investigador (RD 475/2014)
 18. Recadro 00067 Opción réxime transitorio da redución de ingresos procedentes de determinados activos intanxibles (DT 20ª LIS)
 19. Recadro 00072 Extinción de entidade
 20. Recadro 00073 Opción do 0,7 %da cota íntegra para fins sociais (DÁ 103ª Lei 6/2018)
 21. Recadro 00037 Opción de fraccionamento art. 19.1 LIS
 22. Recadro 00044 Contribuínte que aplica deducións do art. 36.1 e 3 LIS con financiamento realizado por outro contribuínte
 23. Recadro 00074 Contribuínte que financia producións con dereito á dedución do art. 36.1 e 3 LIS