Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00059 Opcións arts.39.2 e 39.3 LIS

Marcarán esta casa as entidades ás que resulte de aplicación o tipo de gravame previsto no apartado 1 ou no apartado 6 do artigo 29 da LIS, e que segundo o disposto no artigo 39.2 do LIS, optasen por excluír ás deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica reguladas nos apartados 1 e 2 do artigo 35 do LIS, dos límites conxuntos establecidos no último parágrafo do artigo 39.1 do LIS (25/50 por cento), aplicando no seu lugar un desconto do 20 por cento do seu importe.

Estas entidades marcarán tamén esta casa nos casos en que, por insuficiencia de cota na aplicación das deducións do parágrafo anterior, soliciten o seu abono á Administración tributaria no período obxecto da declaración, nos termos establecidos no artigo 39.2 do LIS.

Ademais, marcarán esta casa as entidades que no caso de insuficiencia de cota na aplicación da dedución por producións cinematográficas estranxeiras prevista no artigo 36.2 do LIS, soliciten o seu abono á Administración tributaria no período obxecto de declaración, nos termos establecidos no artigo 39.3 do LIS.