Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00039 Entidade que forma parte dun grupo mercantil (artigo 42 do Código de Comercio)

Deberán marcar esta casa as entidades que formen parte dun grupo de sociedades nos termos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio. Segundo o disposto no apartado 1 do artigo 42, existe un grupo cando unha sociedade ostente ou poida ostentar, directa ou indirectamente, o control doutra ou outras.En particular, presumirase que existe control cando unha sociedade, que se cualificará como dominante, se encontre en relación con outra sociedade, que se cualificará como dependente, nalgunha das seguintes situacións:

  1. Posúa a maioría dos dereitos de voto.

  2. Teña a facultade de nomear ou destituír á maioría dos membros do órgano de administración.

  3. Poida dispoñer, en virtude de acordos celebrados con terceiros, da maioría dos dereitos de voto.

  4. Designase cos seus votos á maioría dos membros do órgano de administración, que desempeñen o seu cargo no momento en que deban formularse as contas consolidadas e durante os dous exercicios inmediatamente anteriores.En particular, presumirase esta circunstancia cando a maioría dos membros do órgano de administración da sociedade dominada sexan membros do órgano de administración ou altos directivos da sociedade dominante ou doutra dominada por esta.Este suposto non dará lugar á consolidación se a sociedade cuxos administradores foron nomeados, está vinculada a outra nalgún dos casos previstos nas dúas primeiras letras deste apartado.

Para os efectos deste apartado, aos dereitos de voto da entidade dominante engadiranse os que posúa a través doutras sociedades dependentes ou a través de persoas que actúen no seu propio nome, pero por conta da entidade dominante ou doutras dependentes ou aqueles dos que dispoña concertadamente con calquera outra persoa.