Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00037 Opción de fraccionamento art. 19.1 LIS

Esta casa deberase utilizar nos casos de cambio de residencia a un Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo que celebrase un acordo con España ou coa Unión Europea sobre asistencia mutua en materia de cobramento de créditos tributarios, para manifestar expresamente a opción que ten o contribuínte de fraccionar o pagamento da débeda tributaria resultante da aplicación do disposto no primeiro parágrafo do artigo 19.1 da LIS por quintas partes anuais iguais.

O exercicio da opción realizarase na declaración do Imposto sobre Sociedades correspondente ao período impositivo concluído con ocasión do cambio de residencia, téndose en conta que o pagamento da primeira fracción deberá efectuarse no prazo voluntario de declaración correspondente ao devandito período impositivo.O vencemento e esixibilidade das catro fraccións anuais restantes, esixiranse xunto cos xuros de mora devindicados por cada unha delas, de forma sucesiva transcorrido un ano dende a finalización do prazo voluntario de declaración correspondente ao último período impositivo.

Pode consultar como se realiza o pagamento da débeda tributaria no caso de optar polo seu fraccionamento no Capítulo 6 deste Manual práctico.

A ter en conta:

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021, substitúese nestes casos de cambio de residencia dunha entidade a un Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, a posibilidade que o contribuínte tiña de aprazar o pagamento da débeda tributaria resultante de aplicar o artigo 19.1 do LIS, ata que os elementos patrimoniais afectados non fosen transmitidos a terceiros, pola posibilidade de fraccionar o devandito pagamento, tamén por solicitude do contribuínte, por quintas partes anuais iguais.