Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00067 Opción réxime transitorio da redución de ingresos procedentes de determinados activos intanxibles (DT 20º LIS)

Marcarán esta casa os contribuíntes que conforme ao disposto no apartado 3 da disposición transitoria vixésima da LIS, exercitaron a través da declaración do Imposto sobre Sociedades correspondente ao período impositivo 2016, as opcións sobre os réximes transitorios aplicables ás cesións do dereito de uso ou de explotación de activos intanxibles nos termos establecidos nos apartados 2 e 3 da devandita disposición.

Así mesmo, marcarán esta casa aqueles contribuíntes que realicen dende 1 de xullo de 2016 ata 30 de xuño de 2021, transmisións de activos intanxibles que previamente tivesen sido obxecto de cesións para as que o contribuínte tivese exercitado a opción establecida nos apartados 2 ou 3 da disposición transitoria vixésima do LIS, e que opten segundo o disposto no apartado quinto da devandita disposición, por aplicar o réxime establecido no artigo 23 do LIS, segundo redacción vixente a 1 de xaneiro de 2015.

Esta opción deberase exercitar na declaración correspondente ao período impositivo en que se realice a transmisión.

Pode consultar as particularidades deste réxime transitorio no Capítulo 5 deste Manual práctico.