Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Réxime transitorio (disposición transitoria 20º LIS)

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2018, a Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 introduciu varias modificacións na disposición transitoria vixésima da LIS, polo que a partir desa data, o réxime transitorio aplicable á redución de ingresos procedentes de determinados activos intanxibles dispoñibles con anterioridade a 1 de xullo de 2016 é o seguinte:

Cesións de activos intanxibles realizadas antes do 29-09-2013

O contribuínte pode optar por aplicar en todos os períodos impositivos que resten ata a finalización dos contratos correspondentes, o réxime establecido no artigo 23 do TRLIS, segundo redacción dada a este pola Lei 16/2007, do 4 de xullo.

O anterior resultará de aplicación ata 30 de xuño de 2021.

A partir de 1 de xullo de 2021, o contribuínte deberá aplicar a estas cesións o réxime previsto no artigo 23 do LIS, segundo redacción dada a este pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018.

Cesións de activos intanxibles realizadas dende o 29-09-2013 ata o 30-06-2016

O contribuínte pode optar por aplicar en todos os períodos impositivos que resten ata a finalización dos contratos correspondentes, o réxime establecido no artigo 23 do LIS, segundo redacción vixente a 1 de xaneiro de 2015.

O anterior resultará de aplicación ata 30 de xuño de 2021, salvo no caso de que os activos intanxibles teríanse adquirido entre 1 de xaneiro e 30 de xuño de 2016 directa ou indirectamente a unha entidade vinculada co cedente e no momento da adquisición non terían estado acollidos a un réxime de redución das rendas procedentes de determinados activos intanxibles, en cuxo caso o disposto neste apartado resultará de aplicación ata 31 de decembro de 2017.

Polo tanto, a partir de 1 de xullo de 2021, ou da 1 de xaneiro de 2018, no seu caso, as cesións que se realizasen de acordo co sinalado neste apartado deberán aplicar o réxime establecido no artigo 23 do LIS, segundo redacción dada a este pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018.

A ter en conta:

As opcións a que se refiren os dous apartados anteriores exercitaranse a través da declaración do período impositivo 2016 (casa [00067] «Opción réxime transitorio da redución de ingresos procedentes de determinados activos intanxibles (DT 20º LIS)» da páxina 1 do modelo 200).

Transmisións de activos intanxibles obxecto de cesións para as que o contribuínte tivese exercido a opción realizadas dende 01-07-2016 ata o 30-06-2021

Os contribuíntes poderán optar por aplicar sobre as transmisións de activos intanxibles que previamente tivesen sido obxecto de cesións para as que tivesen exercitado a opción establecida nos apartados 1 ou 2 anteriores, que se realicen dende 1 de xullo de 2016 ata 30 de xuño de 2021, o réxime establecido no artigo 23 do LIS, segundo redacción vixente a 1 de xaneiro de 2015.

Non obstante, no caso de que os activos intanxibles se tivesen adquirido entre 1 de xaneiro e 30 de xuño de 2016 directa ou indirectamente a unha entidade vinculada co transmitente e no momento da adquisición non terían estado acollidos a un réxime de redución das rendas procedentes de determinados activos intanxibles, os contribuíntes unicamente poderán aplicar o devandito réxime ás que se realicen ata 31 de decembro de 2017.

A ter en conta:

Esta opción exercitarase a través da declaración correspondente ao período impositivo en que se realizou a transmisión (casa [00067] «Opción réxime transitorio da redución de ingresos procedentes de determinados activos intanxibles (DT 20º LIS)» da páxina 1 do modelo 200).

Aplicación para períodos impositivos que se inicien a partir de 01/01/2018 do réxime transitorio da redución de ingresos de determinados activos intanxibles dispoñibles con anterioridade a 01/07/2016 (DT 20º LIS)

Cesións do dereito de uso ou de explotación de activos intanxibles

Realizadas antes do 29/09/2013Límite aplicación opciónA partir 1/07/2021
Poden optar por aplicar o réxime establecido no artigo 23 do TRLIS (redactado pola Lei 16/2007, do 4 de xullo) Ata o 30/06/2021 Deberase aplicar o réxime previsto no artigo 23 do LIS (redactado pola Lei 6/2018, do 3 de xullo)
Realizadas entre o 29/03/2013 e o 30/06/2016Límite aplicación opciónA partir de 1/07/2021 ou de 1/01/2018
Poden optar por aplicar o réxime establecido no artigo 23 do LIS (segundo redacción vixente a 1 de xaneiro de 2015) Ata o 30/06/2021 Deberase aplicar o réxime previsto no artigo 23 do LIS (redactado pola Lei 6/2018, do 3 de xullo)
Ata o 31/12/2017 (no caso de que os activos intanxibles se tivesen adquirido entre 1 de xaneiro e 30 de xuño de 2016 directa ou indirectamente a unha entidade vinculada co cedente e no momento da adquisición non terían estado acollidos a un réxime de redución das rendas procedentes de determinados activos intanxibles)

Transmisións de activos intanxibles que previamente tivesen sido obxecto de cesións polas que o contribuínte tivese exercitado a opción que se realicen dende 1/07/2016 ata 30/06/2021

Opción de tributaciónData de transmisión
Aplicación do réxime establecido no artigo 23 do LIS (segundo redacción vixente a 1 de xaneiro de 2015) As transmisións que se realicen dende o 01/07/2016 a 30/06/2021
As transmisións que se realicen dende o 01/07/2016 ata 31/12/2017 (no caso de que os activos intanxibles se tivesen adquirido entre 1 de xaneiro e 30 de xuño de 2016 directa ou indirectamente a unha entidade vinculada co cedente e no momento da adquisición non tivesen estado acollidos a un réxime de redución das rendas procedentes de determinados activos intanxibles)