Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00072 Extinción de entidade

Deberán marcar esta casa aquelas entidades que non apliquen o límite establecido no artigo 26.1 da LIS para a compensación de bases impoñibles negativas no período impositivo obxecto de declaración no que se produza a súa extinción.

Recorde:

No último parágrafo do artigo 26.1 do LIS establécese que o límite para a compensación de bases impoñibles negativas establecido no devandito apartado, non se aplicará no período impositivo en que se produza a extinción da entidade, salvo que esta sexa consecuencia dunha operación de reestruturación á que resulte de aplicación o réxime fiscal especial establecido no Capítulo VII do Título VII desta Lei.