Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00063 Tipo gravame reducido para entidades nova creación (DT 22º LIS)

Deberán marcar esta casa as entidades de nova creación constituídas entre o 1 de xaneiro de 2013 e o 31 de decembro de 2014, que realicen actividades económicas, e que segundo o establecido no apartado 1 da disposición transitoria vixésima segunda da LIS, tributan de acordo co establecido na disposición adicional décimo novena do RDLeg. 4/2004.

Recorde:

A disposición adicional décimo novena do RDLeg.4/2004 establecía que as entidades de nova creación, constituídas a partir de 1 de xaneiro de 2013, que realicen actividades económicas tributarán, no primeiro período impositivo en que a base impoñible resulte positiva e no seguinte, conforme á seguinte escala, agás se, de acordo co previsto no artigo 28 da devandita norma, deban tributar a un tipo inferior:

  • pola parte de base impoñible comprendida entre 0 e 300.000 euros, ao tipo do 15 por cento.

  • pola parte de base impoñible restante, ao tipo do 20 por cento.