Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00010 Entidade dependente de grupo fiscal

Marcarán esta casa as entidades que tributen no réxime de consolidación fiscal, incluídas os grupos de cooperativas, establecido no Capítulo VI do Título VII da LIS e no Real Decreto 1345/1992, polo que se ditan normas para a adaptación das disposicións que regulan a tributación sobre o beneficio consolidado aos grupos de sociedades cooperativas, respectivamente, para indicar se a devandita entidade declarante é unha entidade dependente dentro do grupo fiscal.

As entidades que marquen esta casa deberán cumprir a casa [00040] «Número de grupo fiscal» do apartado «Grupo fiscal» da páxina 1 do modelo 200, ao obxecto de identificar o grupo fiscal ao que pertencen.

En caso de que se marcase a casa [00010], a entidade declarante deberá consignar o NIF da entidade dominante ou representante (no caso de grupos constituídos só por entidades dependentes) no campo denominado «NIF da entidade representante/dominante (incluída no grupo fiscal)» do apartado «Grupo fiscal» da páxina 1 do modelo 200.

Ademais, as entidades que marquen a casa [00010] da páxina 1 do modelo 200 deberán consignar no caso de grupos cuxa entidade dominante resida no estranxeiro ou estean sometidas á normativa foral, o número de identificación da entidade dominante do grupo ao que pertencen, no campo «N.º identificación da entidade dominante (no caso de grupos constituídos só por entidades dependentes)» do apartado «Grupo fiscal» da páxina 1 do modelo 200.

As entidades que marquen a casa [00010] só deberán cumprir nas páxinas 15 a 20 ter do modelo 200, os apartados relativos á aplicación de resultados, polo miúdo das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias da páxina 19, así como o apartado de reversión das perdas por deterioración de valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades pendentes de reversión da páxina 20 bis.

No caso dos grupos de cooperativas, tampouco deberán cumprir o cadro «Detalle de compensación de cotas» da páxina 22 do modelo 200.

A ter en conta:

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2018, as sucursais da Zona Especial Canaria (ZEC) de entidades con residencia fiscal en España que aplican o tipo de gravame especial desta zona, poden formar parte dun grupo fiscal que aplique o réxime de consolidación fiscal previsto no LIS.

En relación coa declaración do Imposto sobre Sociedades, estas entidades deberán presentar dous modelos 200, un pola parte da parte de base impoñible á que se lle vai aplicar o tipo de gravame da ZEC (no que non deberán marcar a casa [00010], senón a casa [00079] «Entidade ZEC en consolidación fiscal»), e outro modelo 200, pola parte da base impoñible que non tributa ao tipo especial e que vai aplicar o réxime especial de consolidación (no que deberán marcar a casa [00010], pero non a casa [00079]).

Pode consultar as instrucións de cumprimentación do modelo 200 para estes casos no Capítulo 7 e no Capítulo 12 deste Manual práctico.