Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00029 Réxime especial Canarias

Marcarán esta casa aquelas entidades ás que se lles aplique o Réxime fiscal especial de Canarias.En particular, as entidades que practiquen as bonificacións a que se refiren os artigos 26 e 76 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias, as entidades que apliquen as deducións por investimentos en Canarias reguladas na devandita Lei 19/1994, así como as entidades que dotasen a reserva para investimentos en Canarias regulada no artigo 27 do citado texto normativo, e teñan dereito á redución da base impoñible por este concepto ou, no seu caso, incumprisen os requisitos que deron dereito a esta redución en períodos impositivos anteriores e deban integrar na base impoñible do período impositivo obxecto de declaración a redución da base impoñible indebidamente practicada.Tamén deberán marcar esta casa as entidades que apliquen o réxime especial da Zona Especial de Canarias (ZEC) regulado nos artigos 28 e seguintes da Lei 19/1994, do 6 de xullo.

Esta casa deberase marcar sempre que se cumpra calquera dos apartados do modelo 200 relativos á reserva por investimentos en Canarias ou ás deducións por investimentos en Canarias previstos na Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal de Canarias e na Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico Fiscal de Canarias, por estar reguladas na normativa especial de Canarias e ser esixible pola Comisión Europea a Información sobre beneficios fiscais.