Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Recadro 00004 Sociedade de investimento inmobiliario ou fondo de investimento inmobiliario

Deberán marcar este recadro as sociedades e fondos de investimento inmobiliario regulados na Lei 35/2003, do 4 de novembro, de Institucións de Investimento Colectivo, e que, co carácter de institucións de investimento colectivo non financeiras, teñan por obxecto exclusivo o investimento en calquera tipo de inmoble de natureza urbana para o seu arrendamento e resúltelles de aplicación o tipo de gravame do 1 por cento establecido no artigo 29.4 da LIS. A aplicación do devandito tipo de gravame requirirá que os bens inmobles que integren o activo das mencionadas institucións de investimento colectivo non se alleen ata que non transcorresen tres anos desde a súa adquisición, non sendo que, con carácter excepcional, medie autorización expresa da Comisión Nacional do Mercado de Valores.

Tamén deberán marcar este recadro as sociedades e fondos de investimento inmobiliario regulados pola Lei de Institucións de Investimento Colectivo, que desenvolvan exclusivamente a actividade de promoción de vivendas para destinaras ao seu arrendamento, e ás que resulte de aplicación o tipo de gravame do 1 por cento establecido no artigo 29.4 da LIS .

As entidades que marquen este recadro deberán cubrir as páxinas 44 a 48 do modelo 200 relativas ás Institucións de investimento colectivo, en lugar das páxinas 3 a 11 do devandito modelo.