Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00004 Sociedade de investimento inmobiliario ou fondo de investimento inmobiliaria

Deberán marcar esta casa as sociedades e fondos de investimento inmobiliaria regulados na Lei 35/2003, do 4 de novembro, de Institucións de Investimento Colectivo, e que, co carácter de institucións de investimento colectivo non financeiras, teñan por obxecto exclusivo a investimento en calquera tipo de inmoble de natureza urbana para o seu arrendamento e resúltelles de aplicación o tipo de gravame do 1 por cento establecido no artigo 29.4 da LIS.A aplicación do devandito tipo de gravame requirirá que os bens inmobles que integren o activo das mencionadas institucións de investimento colectivo non se alleen ata que non transcorresen tres anos dende a súa adquisición, salvo que, con carácter excepcional, medie autorización expresa da Comisión Nacional do Mercado de Valores.

Tamén deberán marcar esta casa as sociedades e fondos de investimento inmobiliaria regulados pola Lei de Institucións de Investimento Colectivo, que desenvolvan exclusivamente a actividade de promoción de vivendas para destinalas ao seu arrendamento, e ás que resulte de aplicación o tipo de gravame do 1 por cento establecido no artigo 29.4 do LIS.

As entidades que marquen esta casa deberán cumprir as páxinas 44 a 48 do modelo 200 relativas ás Institucións de investimento colectivo, en lugar das páxinas 3 a 11 do devandito modelo.