Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Recadro 00011 Entidade de tenza de valores estranxeiros

Deberán marcar este recadro as entidades que optasen polo réxime tributario especial das entidades de tenza de valores estranxeiros establecido no Capítulo XIII do Título VII da LIS.

Poderán acollerse a este réxime as entidades cuxo obxecto social comprenda a actividade de xestión e administración de valores representativos dos fondos propios de entidades non residentes en territorio español, mediante a correspondente organización de medios materiais e persoais.

Os valores ou participacións representativas da participación no capital da entidade de tenza de valores estranxeiros deberán ser nominativos.

A opción polo réxime das entidades de tenza de valores estranxeiros deberá comunicarse á Axencia Estatal de Administración Tributaria. Este réxime especial aplicarase ao período impositivo que finalice con posterioridade á devandita comunicación e aos sucesivos que conclúan antes de que se comunique á Axencia Estatal de Administración Tributaria a renuncia ao réxime.

A ter en conta :

Non poden acollerse  ao réxime especial das entidades de tenza de valores estranxeiros, as entidades sometidas aos réximes especiais das agrupacións de interese económico, españolas e europeas, e de unións temporais de empresas, así como as entidades que teñan a consideración de entidade patrimonial nos termos establecidos no artigo 5.2 da LIS .