Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00036 Sociedade de garantía recíproca ou de reafianzamento

Marcarán esta casa as sociedades de garantía recíproca cuxo réxime xurídico se encontra regulado na Lei 1/1994, do 11 de marzo, sobre o Réxime Xurídico das Sociedades de Garantía Recíproca.

Tamén deberán marcar esta casa as sociedades de reafianzamento reguladas na citada Lei 1/1994.

Este tipo de sociedades deberán cumprir as páxinas 49 a 54 do modelo 200 relativas ás Sociedades de garantía recíproca, en lugar das páxinas 3 a 11 do devandito modelo.