Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Recadro 00066 Entidade patrimonial

Marcarán este recadro as entidades consideradas entidades patrimoniais segundo o que se establece no artigo 5.2 da LIS.

• Concepto de Entidade patrimonial

Regulación: Artigo 5.2 LIS

Enténdese por entidade patrimonial e que, polo tanto, non realiza unha actividade económica, aquela en que máis da metade do seu activo  estea constituído por valores ou  non estea afecto, nos termos establecidos no artigo 5.1 da LIS , a unha actividade económica.

Entenderase por actividade económica a ordenación por conta propia dos medios de produción e de recursos humanos ou dun de ambos os dous coa finalidade de intervir na produción ou distribución de bens ou servizos.

No caso de arrendamento de inmobles, entenderase que existe actividade económica, unicamente cando para a súa ordenación utilícese, polo menos, unha persoa empregada con contrato laboral e xornada completa.

No suposto de entidades que formen parte do mesmo grupo de sociedades segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, o concepto de actividade económica determinarase tendo en conta todas as que formen parte do mesmo.

Hai que ter en conta que o valor do activo, dos valores e dos elementos patrimoniais non afectos a unha actividade económica será o que se deduza da media dos balances trimestrais do exercicio da entidade , ou no caso de que sexa dominante dun grupo segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, dos balances consolidados. Con esta finalidade non se computarán, se é o caso, o diñeiro ou dereitos de crédito procedente da transmisión de elementos patrimoniais afectos a actividades económicas ou valores aos que se refire o parágrafo seguinte, que se realizase no período impositivo ou nos dous períodos impositivos anteriores.

Ademais, non se computarán como valores :

  1. Os posuídos para dar cumprimento a obrigas legais e regulamentarias.

  2. Os que incorporen dereitos de crédito nado de relacións contractuais establecidas como consecuencia do desenvolvemento de actividades económicas.

  3. Os posuídos por sociedades de valores como consecuencia do exercicio da actividade constitutiva do seu obxecto.

  4. Os que outorguen, polo menos, o 5 por cento do capital dunha entidade e posúanse durante un prazo mínimo dun ano , coa finalidade de dirixir e xestionar a participación, sempre que se dispoña da correspondente organización de medios materiais e persoais, e a entidade participada non estea comprendida neste apartado. Esta condición determinarase tendo en conta todas as sociedades que formen parte dun grupo de sociedades segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas.