Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Estado de cambios no patrimonio propio (páxinas 41 a 43)

Nas páxinas 41, 42 e 43 do modelo 200 cumpriranse os saldos das contas representativas do estado de ingresos e gastos recoñecidos e do estado total de cambios no patrimonio neto da entidade aseguradora.A tal fin, reprodúcense a continuación as equivalencias contables, entre as diferentes partidas destas follas e as correlativas do Plan de contabilidade das entidades aseguradoras, aprobado polo Real Decreto 1317/2008, do 24 de xullo e modificado polo Real Decreto 1736/2010, do 23 de decembro.

Calquera partida de estados contables que sexa negativa e que se cumpra no modelo de declaración do Imposto sobre Sociedades, deberá de consignarse precedida do signo menos (-).