Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Estados contables das entidades aseguradoras (páxinas 34 a 43)

Nas páxinas 34 a 43 inclusive, do modelo 200 recóllense o balance, a conta de perdas e ganancias e, do estado de cambios no patrimonio propio, o estado de ingresos e gastos recoñecidos e o estado total de cambios no patrimonio neto correspondentes ás entidades aseguradoras.

As entidades obrigadas a utilizar as devanditas páxinas deixarán sen cumprir as correspondentes a contas e estados anuais do caso xeral (páxinas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11).Pola contra, deberán cumprir as restantes páxinas do modelo 200 de declaración que resulten procedentes.

Calquera partida de estados contables que sexa negativa e que se cumpra no modelo de declaración do Imposto sobre Sociedades, deberá de consignarse precedida do signo menos (-).