Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Aplicación de resultados (páxina 20 quater)

Neste apartado, a entidade declarante deberá consignar toda a información dispoñible acerca dos resultados que van ser obxecto de aplicación, tanto no referente á súa orixe (casas [00650], [00651] e [00652]), como no relativo ao destino destes (casas [00654], [01270], [01271], [01522] e casas da [00655] a [00665]).

Nas casas [00650], [00651] e [00652] do subapartado «Basee de repartición», deberase consignar os importes relativos ás partidas contables de Perdas e Ganancias, Remanente e Reservas do exercicio correspondente ao período impositivo ao que se refire a declaración e que van ser obxecto de repartición.

No subapartado «Aplicación», as casas [00654], [01270], [01271], [01522] e as casas da [00655] a [00665], utilizaranse segundo as características de cada entidade declarante:

 1. Para as entidades declarantes en xeral, cumpriranse a casa [01270] de «Reserva de capitalización», a casa [01271] de «Reserva de nivelación» e a casa [01522] de «Outras reservas», cuxo sumatorio se recollerá na casa, [00654] «A reservas», así como a casa [00656] «A dividendos», a casa [00664] «A remanente e outros» e a casa [00665] «A compensación de perdas de exercicios anteriores».

 2. Para o resto de entidades declarantes, a cumprimentación das diferentes casas dependerá dos réximes específicos de cada unha delas:

  1. As Sociedades Cooperativas cumplimentarán:

   • A casa [00655] para consignar os intereses que constitúan remuneración das achegas ao capital social.

   • A casa [00659] para a dotación ao Fondo de Reserva Obrigatorio e para a dotación ao Fondo de Educación e Promoción, aínda que para este último soamente para aquela dotación que se efectúe con carácter voluntario e conforme ao disposto na Orde EHA/3360/2010, do 21 de decembro.

   • A casa [00660] para consignar os retornos cooperativos.

  2. As Caixas de Aforros cumprirán a casa [00658] para consignar a dotación á Obra Social.

  3. As Institucións de Investimento Colectivo cumprirán a casa [00662] para consignar a asignación aos seus partícipes.

As entidades que consignen un importe negativo [con signo menos (-)] na casa [00500] da páxina 8 do modelo 200, só deberán cumprir este apartado no caso en que apliquen reservas.

Por último, nas casas [00653] e [00666] recollerase o total dos importes correspondentes aos subapartados «Base de repartición» e «Aplicación», respectivamente.En todo caso, os importes totais das casas [00653] e [00666], deberán ser coincidentes.