Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Réxime xeral (páxinas 3 a 11)

No modelo 200 de declaración do Imposto sobre Sociedades instrumentouse un sistema mixto que integra os modelos normal (N), abreviado (A) e PEME (P) de contas anuais utilizados para a súa presentación no Rexistro Mercantil, tendo en conta, ademais, que se ben en xeral existe correspondencia, algunhas partidas do modelo de contas anuais para a súa presentación no Rexistro Mercantil figuran analizadas ou desagregadas nas referidas páxinas do modelo 200 de declaración do Imposto sobre Sociedades.

Nas páxinas 3, 4, 5 e 6 do modelo 200 cumpriranse os saldos das partidas representativas do activo, pasivo e do patrimonio neto da entidade, tal como se deducen da contabilidade do contribuínte.

Así pois, nas páxinas seguintes, onde se reflicten os correspondentes estados mencionados, as iniciais N, A e/ou P que acompañan ao literal de cada partida, indican os respectivos modelos, normal, abreviado e PEME, de contas para os efectos do Rexistro Mercantil que atinxen nas equivalencias do modelo 200.E os números de conta implicados en cada partida das contas anuais incluídas no modelo 200 poden ser, segundo o caso, os do Plan Xeral de Contabilidade aprobado polo Real Decreto 1514/2007, do 16 de novembro, e/ou os do Plan Xeral de Contabilidade de Pequenas e Medianas Empresas e os criterios contables específicos para microempresas, aprobado polo Real Decreto 1515/2007, do 16 de novembro, ambos os dous modificados polo Real Decreto 602/2016, do 2 de decembro.

Calquera partida de estados contables que sexa negativa e que se cumpra no campo correspondente, deberá de consignarse precedida do signo menos (-).