Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Estado de cambios no patrimonio neto (páxinas 9 a 11)

Nas páxinas 9, 10 e 11 do modelo 200 recóllense as partidas determinantes do estado de cambios no patrimonio neto.

Na páxina 9 reflíctense as partidas de ingresos e gastos recoñecidos no exercicio que se corresponden, e no seu caso integran, as partidas correlativas dos modelos normal (N) e abreviado (A) de contas anuais para a súa presentación no Rexistro Mercantil, así como os respectivos números de conta do Plan Xeral de Contabilidade aprobado polo Real Decreto 1514/2007, do 16 de novembro, que implican.

Nas páxinas 10 e 11 reflíctense as partidas do estado total de cambios no patrimonio neto, e que teñen o seu referente nas dos modelos, normal (N), abreviado (A) e PEME (P), de contas anuais para a súa presentación no Rexistro Mercantil e que en determinados casos se presentan integradas, o que se indica mediante as respectivas iniciais (N, A e/ou P) engadidas ao final de literal de cada partida.

O estado de cambios no patrimonio será de cumprimentación voluntaria no modelo 200, se se utiliza o modelo abreviado ou PEME do Plan Xeral de Contabilidade.

Calquera partida de estados contables que sexa negativa e que se cumpra no campo correspondente, deberá de consignarse precedida do signo menos (-).