Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cálculo

O artigo 10.1 da LIS establece que a base impoñible estará constituída polo importe da renda obtida no período impositivo minorada pola compensación de bases impoñibles negativas de períodos impositivos anteriores.

Así mesmo, o artigo 25 do LIS regula a reserva de capitalización pola que algúns contribuíntes poderán aplicar unha redución na base impoñible previa do 10 por cento do importe do incremento dos seus fondos propios.

Polo tanto, cando se compensen bases impoñibles negativas de períodos impositivos anteriores (casa [00547]), e/ou se aplique a reserva de capitalización (casa [01032]) sobre a base impoñible previa (casa [00550]), o importe a consignar na casa [00552] «Basee impoñible» da páxina 13 do modelo 200, será o resultado de realizar a seguinte operación:

[00552] = [00550] - [01032] - [00547]

A ter en conta:

Se o resultado obtido nesta operación é igual a cero, consignarase a cifra cero («0») na casa [00552] e procederase, respecto das demais casas que suceden a esta, de igual modo que se indica no parágrafo seguinte para o caso de importe cero da casa [00552].

No caso de que o importe da casa [00550] resulte cero ou negativo, deberase consignar cero («0») ou a contía precedida do signo menos (-) tanto na devandita casa [00550] coma na casa [00552].Así mesmo, deberase consignar cero («0») nas casas [00562] «Cota íntegra», [00582] «Cota íntegra axustada positiva e [00592] «Cota líquida positiva da páxina 14 do modelo 200, pasando directamente a cumprir, se é o caso, as casas correspondentes ás retencións (casas [01085] a [01799]) da páxina 14 bis do devandito modelo.

Se a base impoñible do período é negativa (casa [00552]), o seu importe poderá compensarse con rendas positivas dos períodos impositivos seguintes.