Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Supostos especiais

Suposto das diminucións ao resultado da conta de perdas e ganancias relativas aos conceptos «Minería e hidrocarburos, factor de esgotamento» (casa [00382]), «Reservas para investimentos en Canarias» (casa [00404]) e «Aplicación do límite do art.º 11.12 LIS ás perdas por deterioración do art.º 13.1 LIS e provisións e gastos (art. 14.1 e 14.2 LIS)» (casa [00416])

No cálculo do importe da casa [00550] ([00550] = [00501] + [00417] - [00418]) sinalado anteriormente, deberá terse en conta o seguinte en relación coas casas [00382] e [00404]:

  • Se da operación casa [00501] + (casas [00355] a [00413]) «Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por IS)» de aumento) - (casas [00356] a [00414]) «Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por IS)» de diminución), excluíndo destas as casas [00382] e [00404] correspondentes ás correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias) resulta cero ou unha cantidade negativa, non procederá en ningún caso a aplicación das diminucións ao resultado da conta de perdas e ganancias a que se refiren as casas [00382] e [00404].É dicir, no referido cálculo da casa [00550] os importes das casas [00382] e [00404] non se computarán para obter a contía da casa [00418].E neste suposto non se poderán compensar bases impoñibles negativas de períodos impositivos anteriores, polo que na casa [00547] se deberá consignar a cifra cero («0»).

  • Se, pola contra, de tal operación se obtén como resultado unha cantidade positiva, procederá a aplicación das diminucións ao resultado da conta de perdas e ganancias a que se refiren as casas [00382] e/ou [00404] para os efectos da obtención do importe correspondente á casa [00550], pero tendo en conta que a aplicación das devanditas diminucións (das casas [00382] e [00404], individualmente consideradas e/ou no seu conxunto, non poderán dar lugar en ningún caso a unha base impoñible (casa [00552]) negativa.

Suposto das entidades navieiras en réxime de tribución en función da tonelaxe

Se estas entidades consignaron na casa [00550] un importe positivo resultante da suma dos importes das casas [00578] «Base impoñible de actividades ou rendas que tributen en réxime xeral» e [00579] «Base impoñible derivada da aplicación do réxime especial» da páxina 13 do modelo 200:

  • O importe total de bases impoñibles negativas a compensar no período impositivo obxecto de liquidación, consignado na casa [00547] da páxina 15 do modelo 200, deberá trasladarse á mesma casa da páxina 13 do modelo minorado no importe consignado na casa [00632] da páxina 21 do modelo 200.

  • O devandito importe da casa [00547] da páxina 13 deberán restalo da contía da casa [00550].pero tendo en conta que a cantidade máxima en que poden minorar o importe da casa [00550] é o importe que figure na casa [00578].

E o resultado así obtido que non poderá ser negativo, consignarano na casa [00552] relativa á base impoñible.