Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cumprimentación do modelo 200

Os contribuíntes deberán consignar na casa [01032] «Reserva de capitalización» da páxina 13 do modelo 200, o importe da redución na base impoñible á que teñan dereito no período impositivo obxecto de declaración, pola aplicación da reserva de capitalización.O devandito importe será que resulte da cumprimentación do cadro de desagregación «Reserva de capitalización» da páxina 20 bis do modelo 200.

A ter en conta:

As sociedades que forman parte dun grupo que tributa en réxime de consolidación fiscal que marcasen as casas [00009] ou [00010], deberán cumprir directamente a casa [01032], sen realizar a desagregación no cadro de Reserva de capitalización da páxina 20 bis do modelo 200.

Por outro lado, segundo o previsto no número 2º do artigo 43.1.b) da LIS, as agrupacións de interese económico poden imputar aos seus socios a reserva de capitalización que non aplicasen no período impositivo.Nese caso, os socios deberán incluír na casa [01032] o importe correspondente a esa reserva de capitalización que lles foi imputada.Este mesmo suposto é aplicable tamén no caso das unións temporais de empresas.

Cumprimentación do cadro «Reserva de capitalización» (páxina 20 bis do modelo 200)

Os contribuíntes que apliquen a reserva de capitalización deberán cumprir este cadro da forma que se detalla a continuación:

  • Na columna «Dereito a reducir a B.I. xerado no período/pendente de aplicar inicio do período» deberá consignarse as cantidades que xeraron dereito a reducir a base impoñible nos períodos impositivos 2019, 2020 e 2021.

    A «fila 2021(*)» só debe cumplimentarse nos casos en que a entidade teña reservas de capitalización dotadas noutro período impositivo iniciado en 2021, pero inferior a 12 meses e previo ao exercicio declarado.

  • Na columna «Redución BI aplicada deberase consignar as cantidades que xeraron dereito a reducir a base impoñible nos períodos impositivos 2019, 2020 e 2021, que vaian ser aplicados no período obxecto de declaración.

    O importe total da columna «Redución BI aplicada» que se recolle na casa [01032], trasladarase á casa [01032] da páxina 13 do modelo 200.

  • Na columna «Redución BI pendente de aplicar en períodos futuros», deberase consignar as cantidades con dereito a reducir a base impoñible xerados nos períodos impositivos 2020 e 2021, respectivamente, que por insuficiencia de base quedan pendentes de aplicar para períodos impositivos futuros.

    A casa desta columna relativa ás cantidades que xeraron dereito a reducir a base impoñible en 2019, bloquéase a partir de 2021, xa que segundo o establecido no artigo 25.1 do LIS, en caso de insuficiencia de base impoñible para aplicar a redución, as cantidades pendentes se poden aplicar nos períodos impositivos que finalicen nos 2 anos inmediatos e sucesivos ao peche do período impositivo en que se xerase o dereito á redución.Polo tanto, non poden quedar pendentes de aplicación para períodos futuros, as cantidades que xeraron dereito a reducir a base impoñible en 2019.

  • Na casa [01140] figurará o importe de reserva de capitalización que fose dotada no exercicio.