Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Insuficiencia da base impoñible

No suposto en que a base impoñible sexa insuficiente para aplicar a redución, as cantidades pendentes poderán ser obxecto de aplicación nos períodos impositivos que finalicen nos 2 anos inmediatos e sucesivos ao peche do período impositivo en que se xerase o dereito á redución, conxuntamente coa redución que puidese corresponder, no seu caso, por aplicación do disposto neste artigo no período impositivo correspondente, e co límite previsto no parágrafo anterior.

Importante:

Á hora de aplicar a redución correspondente á reserva de capitalización, cando existen cantidades pendentes de aplicar procedentes de períodos anteriores xunto coa xerada no propio período, o contribuínte poderá aplicalas na orde que queira, pois non hai nada establecido sobre que unhas ou outras teñan que aplicarse primeiro.(Resolución do Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ditada en data 22 de setembro de 2021, en recurso extraordinario de alzada para a unificación de criterio).