Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Requisitos

Os contribuíntes que apliquen a reserva de capitalización terán dereito a unha redución na base impoñible do 10 por cento do importe do incremento dos seus fondos propios, sempre que cumpran os seguintes requisitos:

 1. Que o importe do incremento dos fondos propios da entidade se manteña durante un prazo de 5 anos dende o peche do período impositivo ao que corresponda esta redución, salvo pola existencia de perdas contables na entidade.

  O importe do devandito incremento virá determinado pola diferenza positiva entre os fondos propios existentes ao peche do exercicio sen incluír os resultados deste, e os fondos propios existentes ao inicio deste, sen incluír os resultados do exercicio anterior, e sen ter en conta determinados conceptos.

  Non obstante, para os efectos de determinar o referido incremento, non se terán en conta como fondos propios ao inicio e ao final do período impositivo:

  1. As achegas dos socios.

  2. As ampliacións de capital ou fondos propios por compensación de créditos.

  3. As ampliacións de fondos propios por operacións con accións propias ou de reestruturación.

  4. As reservas de carácter legal ou estatutario.

  5. As reservas indispoñibles que se doten por aplicación do disposto no artigo 105 do LIS e no artigo 27 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias.

  6. Os fondos propios que correspondan a unha emisión de instrumentos financeiros compostos.

  7. Os fondos propios que se correspondan con variacións en activos por imposto diferido derivadas dunha diminución ou aumento do tipo de gravame deste Imposto.

  Estas partidas tampouco se terán en conta para determinar o mantemento do incremento de fondos propios en cada período impositivo en que resulte esixible.

  A ter en conta:

  A reserva de capitalización dotada terase en conta para os efectos de determinar o incremento dos fondos propios e o mantemento de tal incremento, de acordo co sinalado no artigo 25.2 da LIS.Polo tanto, a reserva de capitalización dotada formará parte dos fondos propios existentes ao inicio e ao final do exercicio da mesma forma que o resto de partidas integrantes de tales fondos non excluídas para os efectos de determinar o seu incremento e posterior mantemento deste.

 2. Que se dote unha reserva polo importe da redución, que deberá figurar no balance con absoluta separación e título apropiado e será indispoñible durante o prazo previsto no parágrafo anterior.

  Para estes efectos, non se entenderá que se dispuxo da referida reserva, nos seguintes casos:

  1. Cando o socio ou accionista exerza o seu dereito a separarse da entidade.

  2. Cando a reserva se elimine, total ou parcialmente, como consecuencia de operacións ás que resulte de aplicación o réxime fiscal especial establecido no Capítulo VII do Título VII do LIS.

  3. Cando a entidade deba aplicar a referida reserva en virtude dunha obriga de carácter legal.

  Data de contabilización da dotación da reserva de capitalización

  Tendo en conta que só á finalización do período impositivo é posible coñecer o incremento de fondos propios que se realizase no devandito período, despois de polo tanto xerarse un incremento nas reservas da entidade, o cumprimento formal relativo a rexistrar en balance unha reserva cualificada como indispoñible con absoluta separación e título separado entenderase cumprimento sempre que a dotación formal da devandita reserva de capitalización se produza no prazo legalmente previsto na normativa mercantil para a aprobación das contas anuais do exercicio correspondente ao período impositivo en que se aplique a redución.

  Exemplo:

  Pregunta:

  A sociedade «A» cuxo exercicio económico abrangue dende 1 de xaneiro a 31 de decembro, experimentou durante o ano 2021 un incremento dos seus fondos propios e ten intención de aplicar no devandito exercicio o beneficio fiscal da reserva de capitalización.Aos efectos de cumprir cos requisitos mencionados no artigo 25 do LIS, formúlase en que data debe contabilizar a dotación da reserva de capitalización, para poder aplicarse a redución do 10 por cento na base impoñible correspondente ao exercicio 2021.

  Resposta:

  A sociedade «A» poderá aplicarse a redución na base impoñible do período impositivo 2021 (sempre que o exercicio económico da entidade coincida co ano natural), na medida que a 31 de decembro de 2021 se producise un incremento dos fondos propios respecto aos existentes a 1 de xaneiro de 2021 nos termos definidos no artigo 25 do LIS, e se producise un incremento de reservas.Con independencia de que non estea formalmente rexistrada a reserva de capitalización, poderá aplicarse a redución prevista no artigo 25 do LIS na base impoñible do período impositivo 2021, dispoñéndose do prazo previsto na norma mercantil para a aprobación das contas anuais do exercicio 2021 para reclasificar a reserva correspondente á reserva de capitalización, co obxecto de que esta figure no balance con absoluta separación e título apropiado, aínda que o devandito cumprimento formal se realice no balance das contas anuais do exercicio 2022 e non no de 2021.Esta reserva será indispoñible durante o prazo de 5 anos a contar dende o 31 de decembro de 2021.