Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Abono por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria

Regulación:Artigo 130 LIS

Os activos por imposto diferido correspondentes a dotacións por deterioración dos créditos ou outros activos derivadas das posibles insolvencias dos debedores non vinculados co contribuínte, non debidos con entidades de dereito público e cuxa deducibilidad non se produza por aplicación do disposto no artigo 13.1.a) desta Lei, así como os derivados da aplicación dos apartados 1 e 2 do artigo 14 desta Lei, correspondentes a dotacións ou achegas a sistemas de previsión social e, no seu caso, prexubilación, poderán converterse nun crédito esixible fronte á Administración tributaria, por un importe igual á cota líquida positiva correspondente ao período impositivo de xeración daqueles.

Non obstante, cando o importe da cota líquida positiva dun determinado período impositivo sexa superior ao importe dos activos por imposto diferido xerados no mesmo a que se refire o parágrafo anterior, a entidade poderá ter o dereito previsto neste artigo, por un importe igual ao exceso, respecto daqueles activos da mesma natureza xerados en períodos impositivos anteriores ou nos 2 períodos impositivos posteriores.

Para que se produza a conversión á que se fixo mención anteriormente, hanse de dar calquera das seguintes circunstancias:

  1. Que o contribuínte rexistre perdas contables nas súas contas anuais, auditadas e aprobadas polo órgano correspondente.

  2. Que a entidade sexa obxecto de liquidación ou insolvencia xudicialmente declarada.

A conversión dos activos por imposto diferido nun crédito esixible fronte á Administración Tributaria producirase no momento da presentación da autoliquidación do Imposto sobre Sociedades correspondente ao período impositivo en que producísense as circunstancias que dan lugar á devandita conversión.

As entidades que realicen a conversión dos activos por imposto diferido referidos no parágrafo anterior nun crédito esixible fronte á Administración tributaria, poderán optar por solicitar o seu abono á Administración tributaria seguindo o procedemento establecido no artigo 69 do RIS.

Cumprimentación do modelo 200

Se a entidade opta por solicitar o abono do crédito esixible fronte á Administración tributaria, deberá consignar o devandito importe na casa [00150] «Abono por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS)» da páxina 14 bis do modelo 200:

  • No caso de que a entidade tribute exclusivamente na Administración de Estado, deberá consignar o importe na casa [01020] «Abono por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS) (Estado)». Neste caso, o importe da casa [01020] coincidirá co da casa [00150].

  • No caso de que a entidade tribute ante unha ou varias Deputacións Forais da Comunidade Autónoma do País Vasco e/ou Comunidade Foral navarra, deberá consignar o importe na casa [01043] «Abono por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS) (D. Forales/Navarra)». A cumprimentación desta casa realizarase na páxina 26 do modelo 200.