Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Regularización de conversión de activos por imposto diferido mediante autoliquidación complementaria

Dentro do cadro «Conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS)» da páxina 14 bis do modelo 200, o apartado «Líquido a ingresar ou a devolver» cumplimentarase exclusivamente cando a entidade presente unha autoliquidación complementaria para modificar unha autoliquidación presentada anteriormente co obxectivo de solicitar un importe menor de abono ou compensación por activos por imposto diferido convertidos en crédito esixible fronte á Administración tributaria.

Recorde:

Para poder cumprir este apartado, as entidades deberán ter marcado previamente a casa autoliquidación complementaria da páxina 1 do modelo 200, facendo constar o número de xustificante da declaración anterior.

Este apartado cumprirase da seguinte forma:

 • Na casa [03243] «Complementaria:Devolución acordada/compensada» deberase consignar o importe total do crédito esixible fronte á Administración tributaria respecto do que se solicitase o abono ou compensación na autoliquidación orixinaria e cuxa devolución se acordase ou efectuado pola devandita Administración.No caso de que a devolución non fose acordada ou efectuada pola Administración tributaria, deberase consignar cero na casa correspondente:

  • No caso de que a entidade tribute exclusivamente na Administración de Estado, na casa [03244] «Complementaria:Devolución acordada/compensada (Estado)» deberase consignar o importe que cumprise nas casas [01020] «Abono por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS) (Estado)» ou [01021] «Compensación por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS) (Estado)» da páxina 14 bis da autoliquidación orixinaria.

  • No caso de que a entidade tribute ante unha ou varias Deputacións Forais da Comunidade Autónoma do País Vasco e/ou Comunidade Foral Navarra, na casa [03245] «Complementaria:Devolución acordada/compensada (D.Forales/Navarra)», deberá consignar o importe que cumprise nas casas [01043] «Abono por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS) (D. Forales/Navarra)» ou [01044] «Compensación por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS) D. Forales/Navarra)» da páxina 14 bis da autoliquidación orixinaria.A cumprimentación desta casa realizarase na páxina 26 do modelo 200.

 • Na casa [03317] «Resultado de conversión de AID tras regularización:Abono» consignarase o importe total que resulte a devolver se a entidade opta por solicitar o abono do crédito esixible fronte á Administración tributaria, cando o resultado do activo por imposto diferido convertido en crédito esixible fronte á Administración tributaria sexa menor que o resultante da autoliquidación orixinaria e a súa devolución aínda non tería sido acordada ou compensada pola Administración tributaria:

  • No caso de que a entidade tribute exclusivamente na Administración de Estado, na casa [03318] «Resultado de conversión de AID tras regularización:Abono (Estado)» deberase consignar o importe que resulte de restar ás casas [01020] «Abono por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS) (Estado)» ou [01021] «Compensación por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS) (Estado)» o importe da casa [03244] «Complementaria:Devolución acordada/compensada (Estado)» para o caso de que esta operación resulte a devolver.

  • No caso de que a entidade tribute ante unha ou varias Deputacións Forais da Comunidade Autónoma do País Vasco e/ou Comunidade Foral navarra, na casa [03319] «Resultado de conversión de AID tras regularización:Abono (D. Forales/Navarra)» deberase consignar o importe que resulte de restar ás casas [01043] «Abono por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS) (D. Forales/Navarra)» ou [01044] «Compensación por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS) (D. Forales/Navarra)» o importe da casa [03245] «Complementaria:Devolución acordada/compensada (D. Forales/Navarra)» para o caso de que esta operación resulte a devolver.A cumprimentación desta casa realizarase na páxina 26 do modelo 200.

 • Na casa [03320] «Resultado de conversión de AID tras regularización:Compensación» consignarase o importe total que resulte a devolver se a entidade opta por compensar o abono do crédito esixible fronte á Administración tributaria, cando o resultado do activo por imposto diferido convertido en crédito esixible fronte á Administración tributaria sexa menor que o resultante da autoliquidación orixinaria e a súa devolución aínda non tería sido acordada ou compensada pola Administración tributaria: 

  • No caso de que a entidade tribute exclusivamente na Administración de Estado, na casa [02490] «Resultado de conversión de AID tras regularización:Compensación (Estado)» deberase consignar o importe que resulte de restar ás casas [01020] «Abono por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS) (Estado)» ou [01021] «Compensación por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS) (Estado)» o importe da casa [03244] «Complementaria:Devolución acordada/compensada (Estado)» para o caso de que esta operación resulte a devolver.

  • No caso de que a entidade tribute ante unha ou varias Deputacións Forais da Comunidade Autónoma do País Vasco e/ou Comunidade Foral navarra, na casa [02491] «Resultado de conversión de AID tras regularización:Compensación (D. Forales/Navarra)» deberase consignar o importe que resulte de restar ás casas [01043] «Abono por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS) (D. Forales/Navarra)» ou [01044] «Compensación por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS) (D. Forales/Navarra)» o importe da casa [03245] «Complementaria:Devolución acordada/compensada (D.Forales/Navarra)» para o caso de que esta operación resulte a devolver.A cumprimentación desta casa realizarase na páxina 26 do modelo 200.

 • Na casa [02492] «Resultado de conversión de AID tras regularización:A ingresar» consignarase o importe que resulte a ingresar cando o resultado do activo por imposto diferido convertido en crédito esixible fronte á Administración tributaria sexa menor que o resultante da autoliquidación orixinaria e a súa devolución xa tería sido acordada ou compensada pola Administración tributaria:

  • No caso de que a entidade tribute exclusivamente na Administración de Estado, na casa [02493] «Resultado de conversión de AID tras regularización:A ingresar (Estado)» deberase consignar o importe que resulte de restar ás casas [01020] «Abono por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS) (Estado)» ou [01021] «Compensación por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS) (Estado)» o importe da casa [03244] para o caso de que esta operación resulte a ingresar.

  • No caso de que a entidade tribute ante unha ou varias Deputacións Forais da Comunidade Autónoma do País Vasco e/ou Comunidade Foral navarra, na casa [02494] «Resultado de conversión de AID tras regularización:A ingresar (D. Forales/Navarra)» deberase consignar o importe que resulte de restar ás casas [01043] «Abono por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS) (D. Forales/Navarra)» ou [01044] «Compensación por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS) (D. Forales/Navarra)» o importe da casa [03245] para o caso de que esta operación resulte a ingresar.A cumprimentación desta casa realizarase na páxina 26 do modelo 200.

Importante:

As autoliquidacións complementarias son aquelas que teñen como finalidade completar ou modificar as presentadas con anterioridade, e poderanse presentar cando delas resulte un importe a ingresar superior ao da autoliquidación anterior ou unha cantidade a devolver inferior á anteriormente autoliquidada.

Se, pola contra, o contribuínte considera que a autoliquidación anterior prexudicou de calquera modo os seus intereses lexítimos, poderá solicitar da Administración tributaria a rectificación da devandita autoliquidación. Estas solicitudes poderán facerse sempre que a Administración tributaria non practicase liquidación definitiva ou liquidación provisional polo mesmo motivo nin transcorrese o prazo de prescrición de catro anos a que se refire o artigo 66 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, General Tributaria, do dereito da Administración tributaria para determinar a débeda tributaria mediante a liquidación ou o dereito a solicitar a devolución correspondente.Nestes casos, non procederá a presentación de autoliquidacións complementarias.