Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cálculo

A cota do exercicio a ingresar ou a devolver obtense aplicando sobre a cota líquida do imposto (casa [00592] da páxina 14 do modelo 200), os importes correspondentes ás retencións e ingresos a conta practicados ao contribuínte no período impositivo obxecto de declaración (casas [01766] e [01784] da páxina 14 bis do modelo 200):

  1. Se o contribuínte tributa exclusivamente á Administración do Estado, deberá reflectir na casa [00599] «Cota do exercicio ingresar ou a devolver (Estado)» da páxina 14 bis do modelo 200, co seu signo, o resultado de efectuar a seguinte operación:

    [00599] = ([00625]/100]) x ([00592] - [01766] - [01784])

  2. No caso de que o contribuínte tribute ante unha ou varias das Deputacións Forais da Comunidade Autónoma do País Vasco e/ou Comunidade Foral Navarra, deberá reflectir na casa [00600] «Cota do exercicio ingresar ou a devolver D. Forales/Navarra (totais)» da páxina 14 bis do modelo 200, co seu signo, o resultado de efectuar a seguinte operación:

    [00600] = ([00626] + [00627] + [00628] + [00629]/100) x ([00592] - [01766] - [01784])

Tanto a casa [00625] como as casas [00626] a [00629] cumplimentaranse na páxina 26 do modelo 200.