Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Outras retencións

Os contribuíntes deberán consignar nas casas [01798] e [01799] «Retencións por outros conceptos NON incluídos nas casas anteriores» da páxina 14 bis do modelo 200, os seguintes importes:

  • Na casa [01798] deberase consignar o importe das retencións que o contribuínte soportase por outros conceptos non incluídos nas casas anteriores.

    Así mesmo, as agrupacións de interese económico españolas e as unións temporais de empresas consignarán nesta casa [01798], no seu caso, as retencións e ingresos a conta e pagamentos a conta citados no parágrafo anterior que non deban ser obxecto de imputación aos socios ou empresas membros residentes en territorio español.

  • A casa [01799] será cumplimentada exclusivamente por aquelas entidades que sexan socios ou membros dunha agrupación de interese económico española ou dunha unión temporal de empresas.Nesta casa consignarase o importe das retencións referidas no parágrafo anterior, efectuadas por unha ou varias das devanditas entidades e que fosen imputadas á entidade declarante.