Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Retencións por outros conceptos diferentes aos rendementos do capital mobiliario ou aos arrendamentos de inmobles urbanos atribuídas por entidades en atribución de rendas

Os contribuíntes deberán consignar nas casas [01793] e [01794] «Retencións por outros conceptos diferentes aos rendementos do capital mobiliario ou aos arrendamentos de inmobles urbanos atribuídas por entidades en atribución de rendas» da páxina 14 bis do modelo 200, os seguintes importes:

  • Na casa [01793] deberase consignar o importe das retencións soportadas e atribuídas polas entidades en atribución de rendas no período obxecto de declaración por outros conceptos diferentes ás retencións practicadas sobre os rendementos de capital mobiliario ou sobre as rendas procedentes do arrendamento ou subarrendamento de inmobles urbanos, nos termos referidos nas casas anteriores.

    Así mesmo, as agrupacións de interese económico españolas e as unións temporais de empresas consignarán nesta casa [01793], no seu caso, as retencións e ingresos a conta e pagamentos a conta citados no parágrafo anterior que non deban ser obxecto de imputación aos socios ou empresas membros residentes en territorio español.

  • A casa [01794] será cumplimentada exclusivamente por aquelas entidades que sexan socios ou membros dunha agrupación de interese económico española ou dunha unión temporal de empresas.Nesta casa consignarase o importe das retencións practicadas sobre os rendementos referidos no parágrafo anterior, obtidos por unha ou varias das devanditas entidades e que fosen imputados á entidade declarante.