Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Retencións por rendementos do capital mobiliario atribuídas por entidades en atribución de rendas

Os contribuíntes deberán consignar nas casas [01789] e [01790] «Retencións por rendementos do capital mobiliario atribuídas por entidades en atribución de rendas» da páxina 14 bis do modelo 200, os seguintes importes:

  • Na casa [01789] deberase consignar o importe das retencións soportadas e atribuídas polas entidades en atribución de rendas no período obxecto de declaración sobre os rendementos de capital mobiliario aos que se fixo referencia nas casas [01785] e [01786].

    Así mesmo, as agrupacións de interese económico españolas e as unións temporais de empresas consignarán nesta casa [01789], no seu caso, as retencións e ingresos a conta e pagamentos a conta citados no parágrafo anterior que non deban ser obxecto de imputación aos socios ou empresas membros residentes en territorio español.

  • A casa [01790] será cumplimentada exclusivamente por aquelas entidades que sexan socios ou membros dunha agrupación de interese económico española ou dunha unión temporal de empresas.Nesta casa consignarase o importe das retencións practicadas sobre os rendementos referidos no parágrafo anterior, obtidos por unha ou varias das devanditas entidades e que fosen imputados á entidade declarante.