Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Retencións e ingresos a conta por participacións de Institucións de Investimento Colectivo

Os contribuíntes deberán consignar nas casas [01795] e [01796] «Retencións e ingresos a conta participacións IIC» da páxina 14 bis do modelo 200, os seguintes importes:

  • Na casa [01795] deberase consignar o importe das retencións e ingresos a conta que o contribuínte efectuase pola transmisión ou reembolso de accións ou participacións de institucións de investimento colectivo, con independencia das rendas que proceda integrar na base impoñible correspondente ao exercicio de alienación.

    Así mesmo, as agrupacións de interese económico españolas e as unións temporais de empresas consignarán nesta casa [01795], no seu caso, as retencións e ingresos a conta e pagamentos a conta citados no parágrafo anterior que non deban ser obxecto de imputación aos socios ou empresas membros residentes en territorio español.

  • A casa [01796] será cumplimentada exclusivamente por aquelas entidades que sexan socios ou membros dunha agrupación de interese económico española ou dunha unión temporal de empresas.Nesta casa consignarase o importe dos pagamentos a conta referidos no parágrafo anterior, efectuados por unha ou varias das devanditas entidades e que fosen imputados á entidade declarante.