Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Retencións por rendementos do capital mobiliario

Os contribuíntes deberán consignar nas casas [01785] e [01786] «Retencións por rendementos do capital mobiliario» da páxina 14 bis do modelo 200, os seguintes importes:

  • Na casa [01785] deberase consignar o importe das retencións practicadas ao contribuínte no período obxecto de declaración sobre os rendementos de capital mobiliario obtidos pola participación en fondos propios de entidades ou pola cesión a terceiros de capitais propios, derivados de operacións de capitalización e de contratos de seguro de vida ou invalidez, así como sobre outros rendementos de capital mobiliario como os derivados da propiedade intelectual.

    Así mesmo, as agrupacións de interese económico españolas e as unións temporais de empresas consignarán nesta casa [01785], no seu caso, as retencións e ingresos a conta e pagamentos a conta citados no parágrafo anterior que non deban ser obxecto de imputación aos socios ou empresas membros residentes en territorio español.

  • A casa [01786] será cumplimentada exclusivamente por aquelas entidades que sexan socios ou membros dunha agrupación de interese económico española ou dunha unión temporal de empresas.Nesta casa consignarase o importe das retencións practicadas sobre os rendementos de capital mobiliario referidos no parágrafo anterior, obtidos por unha ou varias das devanditas entidades e que fosen imputados á entidade declarante.